Bauvorhaben

Z 86 podpisami, w sprawie zakazu budowy na miejskich terenach zielonych 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję chce ochronić 35 hektarów terenów zielonych w okolicach Piazza d’Armi, które tworzą zieloną oazę w Mediolanie. W 2016 r. ministerstwo obrony przekazało własność tego terenu ministerstwu gospodarki i finansów. Ministerstwo gospodarki i finansów, za pośrednictwem spółki zarządzającej nieruchomościami, wystawiło teren na sprzedaż. W zaproszeniu do składania ofert zawarło wzmiankę, że nabywca będzie miał możliwość wybudowania około czterech tysięcy domów na wyznaczonym obszarze mieszkalnym oraz budynków usługowych i handlowych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie planowania przestrzeni miejskiej. Projekt przebudowy przewiduje również rozbiórkę budynków wojskowych o znaczeniu historycznym i architektonicznym. Komitet obywatelski podkreśla niezwykłą wartość tych terenów zielonych tworzących wyjątkowy ekosystem (obejmuje on las liściasty, tereny podmokłe i ogrody warzywne), który ma kluczowe znaczenie dla poziomu miejskich wód gruntowych. Grupa przedstawia też niepokojące szacunki (pochodzące ze sprawozdania ISPRA z 2016 r. na temat zubożenia gleby, dynamiki gruntów i usług ekosystemowych) dotyczące utraty usług ekosystemowych w wyniku przebudowania. Ponadto komitet zwraca uwagę na wpływ, jaki zabudowanie tego terenu wywrze na florę i faunę obszarów podmokłych, w szczególności na ptaki wędrowne i płazy, w tym 39 gatunków fauny ptasiej chronionej na mocy dyrektywy 2009/147/WE (dyrektywa ptasia) i dyrektywy 92/43/EWG (dyrektywa siedliskowa). Podkreśla również, że teren Piazza d’Armi ogranicza zanieczyszczenie powietrza w Mediolanie i w okolicach, gdyż obszar zalesiony zajmuje powierzchnię 50 boisk piłki nożnej; w tym względzie należy dodać, że na obszarze metropolitalnym Mediolanu nieprzerwanie naruszane są dobowe i roczne normy UE dotyczące zarówno pyłu zawieszonego (PM10), jak i dwutlenku azotu (NO2). Składający petycję powołują się na historyczną i społeczną wartość Piazza d’Armi, w szczególności działalność rolniczą i związane z nią uwarunkowania krajobrazu, jak również lokalne kampanie informacyjne na temat ochrony przyrody prowadzone przez Fondo Ambiente Italiano [włoski fundusz ochrony środowiska] w 2017 r. Wszystkie te elementy przemawiają za utworzeniem dużego parku publicznego, w którym można zabezpieczyć całą zieloną przestrzeń Piazza d’Armi jako „naturalny kapitał różnorodności biologicznej”.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international