Bauvorhaben

Z 86 podpisami, w sprawie zakazu budowy na miejskich terenach zielonych 

Comitato cittadini per Piazza d'armi
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched February 2020
  2. Time remaining 4 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję chce ochronić 35 hektarów terenów zielonych w okolicach Piazza d’Armi, które tworzą zieloną oazę w Mediolanie. W 2016 r. ministerstwo obrony przekazało własność tego terenu ministerstwu gospodarki i finansów. Ministerstwo gospodarki i finansów, za pośrednictwem spółki zarządzającej nieruchomościami, wystawiło teren na sprzedaż. W zaproszeniu do składania ofert zawarło wzmiankę, że nabywca będzie miał możliwość wybudowania około czterech tysięcy domów na wyznaczonym obszarze mieszkalnym oraz budynków usługowych i handlowych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie planowania przestrzeni miejskiej. Projekt przebudowy przewiduje również rozbiórkę budynków wojskowych o znaczeniu historycznym i architektonicznym. Komitet obywatelski podkreśla niezwykłą wartość tych terenów zielonych tworzących wyjątkowy ekosystem (obejmuje on las liściasty, tereny podmokłe i ogrody warzywne), który ma kluczowe znaczenie dla poziomu miejskich wód gruntowych. Grupa przedstawia też niepokojące szacunki (pochodzące ze sprawozdania ISPRA z 2016 r. na temat zubożenia gleby, dynamiki gruntów i usług ekosystemowych) dotyczące utraty usług ekosystemowych w wyniku przebudowania. Ponadto komitet zwraca uwagę na wpływ, jaki zabudowanie tego terenu wywrze na florę i faunę obszarów podmokłych, w szczególności na ptaki wędrowne i płazy, w tym 39 gatunków fauny ptasiej chronionej na mocy dyrektywy 2009/147/WE (dyrektywa ptasia) i dyrektywy 92/43/EWG (dyrektywa siedliskowa). Podkreśla również, że teren Piazza d’Armi ogranicza zanieczyszczenie powietrza w Mediolanie i w okolicach, gdyż obszar zalesiony zajmuje powierzchnię 50 boisk piłki nożnej; w tym względzie należy dodać, że na obszarze metropolitalnym Mediolanu nieprzerwanie naruszane są dobowe i roczne normy UE dotyczące zarówno pyłu zawieszonego (PM10), jak i dwutlenku azotu (NO2). Składający petycję powołują się na historyczną i społeczną wartość Piazza d’Armi, w szczególności działalność rolniczą i związane z nią uwarunkowania krajobrazu, jak również lokalne kampanie informacyjne na temat ochrony przyrody prowadzone przez Fondo Ambiente Italiano [włoski fundusz ochrony środowiska] w 2017 r. Wszystkie te elementy przemawiają za utworzeniem dużego parku publicznego, w którym można zabezpieczyć całą zieloną przestrzeń Piazza d’Armi jako „naturalny kapitał różnorodności biologicznej”.

Thank you for your support, Comitato cittadini per Piazza d'armi

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international