Bauvorhaben

V mene výboru občanov Piazza d’Armi, s 86 podpismi, o zákaze výstavby na mestskej zelenej ploche 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície žiada ochranu 35 hektárov zelenej plochy v časti Piazza d’Armi, ktorá tvorí prírodnú oázu mesta Miláno. V roku 2016 prešlo vlastníctvo tejto plochy z ministerstva obrany na ministerstvo hospodárstva a financií. Ministerstvo hospodárstva a financií ju prostredníctvom spoločnosti na správu nehnuteľností ponúklo na predaj a vo výzve na predloženie ponuky uviedlo, že kupujúci má možnosť postaviť približne štyritisíc bytov vo vyznačenej obytnej zóne, ako aj terciárne a komerčné budovy v súlade s nariadením o územnom plánovaní mesta. Tento projekt transformácie takisto počíta so zbúraním vojenských budov s historickou a architektonickou hodnotou. Výbor občanov zdôrazňuje vnútorné vlastnosti tejto zelenej plochy, ktorá tvorí jedinečný ekosystém (ktorého súčasťou je listnatý list, mokraď i zeleninové záhrady) a je kľúčová z hľadiska hladiny podzemných vôd v meste. Zároveň udáva znepokojivé odhady (pochádzajúce zo správy ISPRA z roku 2016 o vyčerpaní pôdy, dynamike krajiny a ekosystémových službách) o úbytku ekosystémových služieb v dôsledku nadmerného zastavania. Výbor navyše upozorňuje na to, aký vplyv by mala táto výstavba na flóru a faunu mokrade, najmä na sťahovavé druhy vtákov a obojživelníky, ku ktorým patrí 39 druhov vtáctva chránených podľa smernice 2009/147/ES (smernica o vtákoch) a smernice 92/43/EHS (smernica o biotopoch). Takisto zdôrazňuje núdzový efekt, ktorý má Piazza d’Armi na znečistenie ovzdušia v Miláne a jeho okolí vďaka lesnatej ploche s rozlohou rovnajúcou sa rozlohe 50 futbalových ihrísk (v tomto ohľade metropolitná oblasť Milána neustále porušuje denné a ročné limitné hodnoty EÚ týkajúce sa koncentrácie suspendovaných častíc (PM10) a oxidu dusičitého (NO2)). A napokon predkladatelia poukazujú na historickú a antropologickú hodnotu Piazza d’Armi, najmä na poľnohospodársku činnosť a súvisiace obmedzenia krajiny, ako aj na miestne kampane na zvýšenie informovanosti o ochrane prírody, ktoré prebehli v roku 2017 pod vedením Fondo Ambiente Italiano [taliansky fond pre životné prostredie]. Všetky tieto body podporujú argument v prospech vytvorenia rozľahlého verejného parku, v ktorom možno celú zelenú plochu a lesnatú oblasť Piazza d’Armi chrániť ako „prírodný kapitál biodiverzity“.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now