Bauvorhaben

от името на Комитет за гражданите на Пиаца д’Арми, придружена от 86 подписа, за забрана на строителството в рамките на градско зелено пространство 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията иска да запази 35 хектара зелена площ в района на Пиаца д’Арми, която образува естествен оазис в град Милано. През 2016 г. Министерството на отбраната е предоставило на Министерството на икономиката и финансите собствеността върху този район. Последното, посредством дружество за управление на недвижими имоти, го е пуснало за продажба, като в поканата за представяне на оферти е посочено, че купувачът (купувачите) може (могат) да има(т) възможността да построи (построят) около четири хиляди жилища в определена жилищна зона, както и в третични и търговски сгради, в съответствие с Регламента за градско планиране на града. В проекта за преобразуване се предвижда също така да се разрушат военни сгради с историческа и архитектурна стойност. Комисията подчертава присъщите качества на това зелено пространство, което представлява уникална екосистема (съдържаща широколистни гори, влажни зони и зеленчукови градини), която е от решаващо значение за подпочвените води. Тя също така предоставя тревожни оценки (получени от доклада на Испра за 2016 г. относно „изчерпването на почвите, динамиката на земята и екосистемните услуги“) относно загубата на екосистемни услуги поради презастрояване. Освен това комисията обръща внимание на въздействието, което изграждането би оказало върху флората и фауната, живеещи във влажната зона, особено на мигриращите птици и земноводни, които включват 39 вида птича фауна, защитена от Директива 2009/147/ЕО (Директивата за птиците) и от Директива 92/43/ЕИО (Директивата за местообитанията). В него също така се подчертава, че Пиаца д’Арми има замърсяване на въздуха във и около Милано, благодарение на залесената си площ, равняваща се на 50 футболни игрища (в това отношение в метрополната част на Милано постоянно се извършват нарушения на дневните и годишните пределно допустими стойности на ЕС за концентрация както на прахови частици (PM10), така и на азотен диоксид (NO2)). И накрая, вносителите на петицията цитират историческата и антропологичната стойност на Пиаца д’Арми, по-специално селскостопанската дейност и свързаните с нея ограничения по отношение на ландшафта, както и местните кампании за опазване на общественото внимание, водени от Fondo Ambiente Italiano [италиански фонд за околната среда] през 2017 г. Всички тези точки подкрепят тезата за създаване на голям обществен парк, в който всички зелени площи и залесени площи на Пиаца д’Арми може да бъде опазена като „природен капитал в областта на биологичното разнообразие“.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international