Bauvorhaben

Za občanský výbor Piazza d'Armi s 86 podpisy ve věci zákazu stavebních prací v zelené městské oblasti 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel petice usiluje o zachování 35 hektarů zelené plochy v části Piazza d'Armi, která tvoří přírodní oázu města Milán. V roce 2016 přešlo vlastnictví této plochy z ministerstva obrany na ministerstvo hospodářství a financí. Ministerstvo hospodářství a financí ji prostřednictvím společnosti pro správu nemovitostí nabídlo k prodeji a ve výzvě k předkládání nabídek uvedlo, že kupující má ve vymezené obytné zóně možnost postavit zhruba čtyři tisíce bytů, jakož i terciární a komerční budovy v souladu s nařízením o územním plánování města. Tento transformační projekt taktéž počítá s demolicí vojenských budov s historickou a architektonickou hodnotou. Výbor občanů zdůrazňuje hodnotu této zelené plochy, která tvoří jedinečný ekosystém (zahrnující listnaté stromy, mokřady a zahrady, na nichž se pěstuje zelenina) a je důležitá z hlediska hladiny podzemních vod ve městě. Zároveň udává znepokojivé odhady (pocházející ze zprávy ISPRA z roku 2016 o vyčerpání půdy, dynamice půdy a ekosystémových službách) ohledně úbytku ekosystémových služeb v důsledku nadměrné výstavby. Dále výbor upozorňuje na dopad, který by měla tato výstavba na flóru a faunu mokřadní oblasti, zejména na stěhovavé ptáky a obojživelníky, k nimž patří 39 druhů ptactva chráněných podle směrnice 2009/147/ES (směrnice o ptácích) a směrnice 92/43/EHS (směrnice o stanovištích). Rovněž zdůrazňuje nouzový účinek, který má Piazza d'Armi na znečištění ovzduší v Miláně a jeho okolí díky lesnaté ploše s rozlohou rovnající se rozloze 50 fotbalových hřišť (v tomto ohledu městská oblast Milána nepřetržitě porušuje denní a roční mezní hodnoty EU pro koncentraci pevných částic (PM10) a oxidu dusičitého (NO2)). Nakonec předkladatel poukazuje na historickou a antropologickou hodnotu Piazza d'Armi, zejména na zemědělskou činnost a související omezení krajiny, jakož i na místní kampaně na zvýšení informovanosti o ochraně přírody, které proběhly v roce 2017 pod vedením Fondo Ambiente Italiano (italský fond životního prostředí). Všechny tyto body podporují argument ve prospěch vytvoření rozsáhlého veřejného parku, v němž lze celou zelenou plochu a lesnatou oblast Piazza d'Armi chránit jako „přírodní kapitál biologické rozmanitosti“.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now