Bauvorhaben

Piazza d’Armi -kansalaistoimikunnan puolesta, ja 86 allekirjoittanutta, kaupungin viheralueelle rakentamisen kieltämiseksi 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä pyrkii säästämään Piazza d’Armin alueella olevan 35 hehtaarin viheralueen, joka muodostaa luonnollisen keitaan Milanon kaupungissa. Alueen omistajuus siirrettiin 2016 puolustusministeriöltä valtiovarainministeriölle. Viimeksi mainittu taho on asettanut alueen myyntiin kiinteistönhallintayrityksen kautta mainiten tarjouspyynnössä, että ostajalla (ostajilla) voi olla mahdollisuus rakentaa määrätylle asuinalueelle noin 4 000 kotia sekä palvelusektorin rakennuksia ja kaupallisen alan rakennuksia kaupungin kaupunkisuunnittelua koskevien säännösten mukaisesti. Tämä muutoshanke kaavailee myös historiallisesti ja arkkitehtonisesti arvokkaiden sotilasrakennusten purkamista. Toimikunta korostaa viheralueen ominaisuuksia, jotka muodostavat kaupungin pohjaveden tasolle elintärkeän, ainutlaatuisen ekosysteemin (johon kuuluu lehtipuumetsää, kosteikkoa ja kasvimaita). Toimikunta tarjoaa myös huolestuttavia arvioita (joiden lähteenä on käytetty vuoden 2016 ISPRA-raporttia aiheesta maaperän heikkeneminen, maankäytön dynamiikka ja ekosysteemipalvelut) ekosysteemipalveluiden menettämisestä liikarakentamisesta johtuen. Lisäksi toimikunta kiinnittää huomiota vaikutukseen, joka rakentamisella olisi kosteikossa elävään kasvistoon ja eläimistöön, erityisesti sammakkoeläimiin ja muuttolintuihin, joihin kuuluu 39 lintulajia, jotka on suojeltu direktiivillä 2009/147/EY (lintudirektiivi) ja direktiivillä 92/43/ETY (luontotyyppidirektiivi). Lisäksi se painottaa vaikutusta, joka Piazza d’Armilla on ilmansaasteisiin Milanossa ja sen ympäristössä alueen 50 jalkapallokenttää vastaavan kokoisen metsäalueen ansiosta (ilmansaasteilta osin Milanon metropolialue rikkoo jatkuvasti sekä pienhiukkasten (PM10) että typpioksidin (NO2) epäpuhtaisuuspitoisuuksien EU:n asettamat päivittäiset ja vuosittaiset raja-arvot). Lopuksi vetoomuksen tekijät tuovat esiin Piazza d’Armin historiallisen ja antropologisen arvon, erityisesti alueen maataloustoiminnan ja siihen liittyvät maisemalliset rajoitteet, sekä paikalliset alueen säästämisen puolesta järjestetyt valistuskampanjat, joita Fondo Ambiente Italiano [Italian ympäristörahasto] johti 2017. Kaikki esitetyt huomiot tukevat perusteita sille, että luodaan suuri julkinen puisto, jossa koko Piazza d’Armin viher- ja metsäalueet voidaan säilyttää ”biologisen monimuotoisuuden luonnollisena pääomana”.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international