Bauvorhaben

För medborgarkommittén Piazza d’Armi, och undertecknad av ytterligare 86 personer, om att förbjuda byggnation i ett grönområde i en stad 

Comitato cittadini per Piazza d'armi
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren vill bevara ett grönområde på 35 hektar i området Piazza d’Armi, som utgör en naturlig oas i staden Milano. År 2016 övergick ägandet av det här området från försvarsministeriet till ekonomi- och finansministeriet. Det sistnämnda har, via ett fastighetsförvaltningsföretag, lagt ut det till försäljning och i anbudsinfordran nämnt att köparen/köparna kan ha möjlighet att bygga kring fyra tusen bostäder i ett angivet bostadsområde samt tjänstebyggnader och kommersiella byggnader i enlighet med stadens stadsplaneringsregler. Inom ramen för det här omvandlingsprojektet planeras också för att riva militära byggnader som har historiskt och arkitektoniskt värde. Kommittén understryker det här grönområdets inneboende kvalitet, som inbegriper ett unikt ekosystem (som innehåller lövträdsmark, våtmark och grönsaksträdgårdar) som är avgörande för stadens grundvattennivå. Den tillhandahåller också oroande uppskattningar (hämtade från Ispras rapport om utarmning av jorden, landdynamik och ekosystemtjänster från 2016) om förlusten av ekosystemtjänster på grund av överdriven bebyggelse. Kommittén framhåller dessutom den påverkan som byggnation skulle ha på floran och faunan i våtmarken, i synnerhet på flyttfåglar och groddjur, som inbegriper 39 fågelarter som skyddas av direktiv 2009/147/EG (fågeldirektivet) och direktiv 92/43/EEG (habitatdirektivet). Den betonar också den tillfälliga effekt som Piazza d’Armi har på luftföroreningar i och omkring Milano, tack vare skogsområdet som uppgår till motsvarande 50 fotbollsplaner (i detta hänseende överskrider storstadsområdet Milano kontinuerligt EU:s dagliga och årliga gränsvärden för koncentrationen av både partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2)). Slutligen tar framställarna upp Piazza d’Armis historiska och antropologiska värde, i synnerhet jordbruksverksamheten och de relaterade begränsningarna av landskapet samt de lokala medvetandehöjande bevarandekampanjer som leddes av Fondo Ambiente Italiano (italienska miljöfonden) 2017. Alla dessa punkter stöder argumentet för att skapa en stor offentlig park där hela grönområdet och skogsområdet Piazza d’Armi kan bevaras som ”naturkapital för biologisk mångfald”.

Thank you for your support, Comitato cittadini per Piazza d'armi

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international