Bauvorhaben

For Piazza d'Armi-borgernes udvalg, og 86 medunderskrivere, med henblik på at forbyde bygge- og anlægsarbejder i et grønt byområde 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
67 Supporters 67 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren ønsker at bevare et grønt område på 35 hektar i Piazza d'Armi-området, der udgør en naturoase i Milano by. I 2016 blev ejerskabet af området overdraget fra forsvarsministeriet til økonomi- og finansministeriet. Sidstnævnte har via et ejendomsforvaltningsselskab sat det til salg og har i udbuddet anført, at køberen/køberne har mulighed for at bygge ca. fire tusind boliger i et udpeget beboelsesområde samt tertiære og kommercielle bygninger i henhold til byens byplanlægningsbestemmelser. Som led i dette omdannelsesprojekt påtænkes det endvidere at nedrive militærbygninger af historisk og arkitektonisk værdi. Udvalget understreger de iboende kvaliteter af dette grønne område, der udgør et unikt økosystem (omfattende et bredbladet skovområde, et vådområde og køkkenhaver), der er afgørende for grundvandsniveauet i byen. Det fremsætter endvidere bekymrende skøn (hentet fra ISPRA-rapporten fra 2016 "Udpining af jorden, jorddynamik og økosystemtjenester") over tabet af økosystemtjenester på grund af overbebyggelse. Udvalget gør desuden opmærksom på den indvirkning, som bygge- og anlægsarbejder vil have på dyr og planter, der lever i vandområdet, i særdeleshed trækfugle og padder, hvilket inkluderer 39 fuglearter, der er beskyttet i medfør af direktiv 2009/147/EF (fugledirektivet) og direktiv 92/43/EØF (habitatdirektivet). Udvalget understreger også den midlertidige effekt, Piazza d'Armi har på luftforureningen i og omkring Milano, takket være dets skovområde, der fylder, hvad der svarer til 50 fodboldbaner (i denne henseende overskrider storbyområdet Milano konstant EU's daglige og årlige grænseværdier for så vidt angår koncentrationen af både partikler (PM10) og nitrogendioxid (NO2)). Endelig påpeger andragerne Piazza d'Armis historiske og antropologiske værdi, navnlig landbrugsvirksomheden og de beslægtede landskabsbegrænsninger, samt de lokale oplysningskampagner om bevarelse, som Fondo Ambiente Italiano (Den Italienske Miljøfond) stod i spidsen for i 2017. Alle disse punkter understøtter argumentet for at etablere en stor offentlig park, hvor hele Piazza d'Armis grønne område og skovområde kan bevares som "naturlig biodiversitetskapital".

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international