Umwelt

V mene združenia Katharos Kalamas, o kvalite vôd v rieke Kalamas 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície uvádza, že voda stekajúca do jazera Ioannina sa odvádza cez otvorený odvodňovací kanál Lapsistas, ktorý vyúsťuje do uzavretého tunela, z ktorého voda preteká do rieky Kalamas. Tvrdí, že kanál Lapsistas je výrazne znečistený v dôsledku priemyselnej činnosti, živočíšnej výroby a čističiek odpadových vôd, v dôsledku čoho sa v pláne správy povodí regiónu Epirus označuje povodie rieky Kalamas za najzaťaženejšie a najnebezpečnejšie v celom regióne.Predkladateľ uvádza, že podľa smernice 2000/60/ES je vysoká koncentrácia amoniaku, ktorá má priamy vplyv na vodné organizmy, najkritickejším znečistením a rozhodujúcim parametrom pre označenie chemického stavu vodného útvaru ako „dobrého“ alebo nie. Preto vznikajú vážne otázky, či plán správy odráža skutočnú chemickú a ekologickú situáciu príslušného vodného útvaru, alebo či bol vypracovaný na základe nespoľahlivých údajov a v rozpore so smernicou 2000/60/ES a s inými právnymi predpismi. Petícia sa okrem iného odvoláva na smernice 2010/75/ΕÚ, 2006/7/ΕS, 92/43/ΕHS, 2009/147/ΕS, 98/83/ΕS, 2015/1787/ΕÚ.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now