Umwelt

V mene združenia Katharos Kalamas, o kvalite vôd v rieke Kalamas 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
26 Supporters 26 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície uvádza, že voda stekajúca do jazera Ioannina sa odvádza cez otvorený odvodňovací kanál Lapsistas, ktorý vyúsťuje do uzavretého tunela, z ktorého voda preteká do rieky Kalamas. Tvrdí, že kanál Lapsistas je výrazne znečistený v dôsledku priemyselnej činnosti, živočíšnej výroby a čističiek odpadových vôd, v dôsledku čoho sa v pláne správy povodí regiónu Epirus označuje povodie rieky Kalamas za najzaťaženejšie a najnebezpečnejšie v celom regióne.Predkladateľ uvádza, že podľa smernice 2000/60/ES je vysoká koncentrácia amoniaku, ktorá má priamy vplyv na vodné organizmy, najkritickejším znečistením a rozhodujúcim parametrom pre označenie chemického stavu vodného útvaru ako „dobrého“ alebo nie. Preto vznikajú vážne otázky, či plán správy odráža skutočnú chemickú a ekologickú situáciu príslušného vodného útvaru, alebo či bol vypracovaný na základe nespoľahlivých údajov a v rozpore so smernicou 2000/60/ES a s inými právnymi predpismi. Petícia sa okrem iného odvoláva na smernice 2010/75/ΕÚ, 2006/7/ΕS, 92/43/ΕHS, 2009/147/ΕS, 98/83/ΕS, 2015/1787/ΕÚ.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now