Soziales

W sprawie wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w Bułgarii 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
15 Supporters 15 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petycja dotyczy planowanego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) na budowę ośrodków dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych, Takie ośrodki są częścią działań rządu bułgarskiego na rzecz deinstytucjonalizacji systemu opieki długoterminowej, a tym samym sprzyjają zachowaniu samodzielności przez osoby niepełnosprawne i osoby starsze oraz ich rzeczywistemu włączeniu do życia w społeczeństwie i uczestnictwu w nim. Składająca petycję jest jednak zaniepokojona faktem, że nawet jeśli powstanie takich ośrodków może w końcu doprowadzić do zamknięcia tradycyjnych instytucji, jest jednak mało prawdopodobne, że położy ono kres segregacji i wykluczeniu osób niepełnosprawnych i osób starszych w społeczeństwie. W tym sensie składająca petycję proponuje alternatywne rozwiązanie, a mianowicie przeznaczenie środków unijnych na zakup mieszkań w istniejących już blokach lub domach oraz zapewnienie bardziej zindywidualizowanego wsparcia. Składająca petycję wzywa Parlament Europejski do zwrócenia się do Komisji o dopilnowanie, żeby Bułgaria wykorzystała fundusze unijne na wspieranie włączenia społecznego osób niepełnosprawnych zgodnie z zobowiązaniami nałożonymi przez UE oraz Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (UNCPRD). Wymaga to przyjęcia strategii oraz planu opieki długoterminowej (deinstytucjonalizacji), który głównie stawia na przekazanie łatwo dostępnych oraz przystępnych cenowo mieszkań (niepołączonych ze sobą) oraz inne rodzaje wsparcia niż te związane z zakwaterowaniem, w tym pomoc osobistą. Składająca petycję proponuje również opracowanie metody oceny strategii deinstytucjonalizacji w państwach członkowskich, która uwzględniałaby UNCRPD oraz miała na celu ocenę państw członkowskich na podstawie osiągnięć w sytuacjach poszczególnych osób, jeśli chodzi o ich włączenie społeczne oraz uczestnictwo w życiu społecznym.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international