Σεβασμός του κράτους δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Petitioner not public
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Δημιουργία ενός αντικειμενικού και αμερόληπτου μηχανισμού αξιολόγησης για την εξακρίβωση της εφαρμογής των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα κράτη μέλη. α) Θέσπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικής νομοθεσίας που θα καθιστά δυνατή την εξακρίβωση, με αντικειμενικό τρόπο, του κατά πόσον εφαρμόζονται στην πράξη οι εθνικές διατάξεις για το κράτος δικαίου, έτσι ώστε να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 της ΣΕΕ σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των αξιών της Ένωσης. β) Διευκόλυνση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (π.χ. ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now