Rechtstaatlichkeit

Nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ väidetava rikkumise kohta Bulgaaria tsiviilkohtumenetluse seadustikus 

Т. М.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja, kes on eraõiguslike kohtutäiturite ja kohtusüsteemi ohvrite ühenduse „Solidaarsus“ liige, kurdab, et kohtusüsteem keeldub Bulgaarias Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse rakendamisest. Ta väidab, et Bulgaaria õigusaktid sisaldavad õigusnorme, mis on vastuolus nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiviga 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 ning tõhususe põhimõttega. Petitsiooni esitaja väidab, et tema korter panditi hüpoteeklaenu tagatisena ning seejärel müüs eraõiguslik kohtutäitur selle ilma juriidilisi dokumente väljastamata ja esitamata. Petitsiooni esitaja sõnul ei taga Bulgaaria tsiviilseadustiku sätted ning eelkõige kohtu- ja täitemenetlust puudutavad sätted Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklites 6 ja 13 sätestatud põhiõigusi õiglasele kohtulikule arutamisele ja tõhusatele õiguskaitsevahenditele. Samuti väidab ta, et enamikul juhtudest ei algatanud ringkonnakohtunikud menetlust nõuetekohaselt, kuna nad vältisid tahtlikult õigusaktide avaldamist. Ta märgib ka, et puudub tegelik õiguspärane võimalus eraõiguslike kohtutäiturite tegevuse ja tegevusetuse vaidlustamiseks, mida raskendab veelgi tegeliku kontrolli puudumine nende üle.

Thank you for your support, Т. М.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international