Handelspolitik

правни представители, от името на Сдружението на италианските длъжностни лица в Европейското патентно ведомство, подкрепена от 26 подписа, относно прехвърлянето на пенсионните вноски, платени в Италия, в Евроконтрол и Европейското патентно ведомство 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителите на петицията представят групова петиция относно защитата на пенсионните права на своите клиенти – 26 интернационални длъжностни лица, които понастоящем работят за Евроконтрол и Европейското патентно ведомство. Всички те са с италианско гражданство, работили са в Италия и в ЕС, преди да се присъединят към тези международни организации. Тъй като няма споразумение между Италия и Евроконтрол или Европейското патентно ведомство, в което да се предвижда прехвърлянето на пенсионните права или добавянето на вноски с оглед на получаването на право на една пенсия, въпросните италиански граждани е възможно да загубят вноските, платени в Италия, тъй като според твърденията в италианското законодателство няма разпоредба за възстановяването им. Вносителите на петицията се позовават: на редица членове от Договорите (9, 20, 45, 145, 146, 147 и 151 ДФЕС) и от Хартата на основните права на ЕС (15 и 34), преамбюлите на Директива 2004/58/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки и Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, както и на други документи, изготвени от Комисията (COM(2012) 153 final относно „Външното измерение на координацията на социалната сигурност в ЕС“) и Парламента (резолюция от 25 октомври 2011 г. относно насърчаване на мобилността на работниците и служителите в Европейския съюз, по-специално параграфи 27 и 33), и накрая, но не по важност, на решение на Съда на ЕС от 4 юли 2013 г. по дело Gardella срещу INPS, C-233/12.Вносителите на петицията призовават Парламента да прекрати дискриминацията по отношение на достъпа до пенсионни права, така че платените вноски в държавата на произход да могат да се добавят към платените в посочените по-горе международни организации. Освен това те отправят искане за изготвяне на резолюция на Европейския парламент по този въпрос.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now