Handelspolitik

Par Itālijā veikto pensiju iemaksu pārskaitīšanu Eirokontrolei un Eiropas Patentu iestādei  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzēji, kas pārstāv grupu, iesniedz lūgumrakstu par savu klientu, 26 starptautiskā civildienesta ierēdņu, kuri pašlaik strādā Eirokontrole un Eiropas Patentu iestādē, pensiju tiesību aizsardzību. Viņi visi ir Itālijas pilsoņi, kas pirms pievienošanās šīm starptautiskajām organizācijām strādāja Itālijā un ES. Tā kā nav nolīguma starp Itāliju un Eirokontroli vai Eiropas Patentu iestādi, kas paredz pensiju pārveduma tiesības vai iemaksu summēšanu, lai iegūtu tiesības uz vienotu pensiju, attiecīgie Itālijas pilsoņi var zaudēt savas iemaksas, ko tie veikuši Itālijā, jo tiek apgalvots, ka Itālijas tiesību aktos nav noteikumu par to atmaksu. Lūgumraksta iesniedzēji atsaucas uz: virkni Līgumu pantiem (LESD Nr. 9., 20., 45., 145., 146., 147. un 151.) un ES Pamattiesību hartas pantiem (15. un 34. pants), uz preambulas noteikumiem Direktīvā 2004/58/EK par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos un Regulu (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza ES ierēdņu Civildienesta noteikumus, kā arī uz citiem Komisijas sagatavotiem dokumentiem (COM (2012)153 galīgā redakcija par ES sociālā nodrošinājuma koordinācijas ārējo dimensiju) un Parlamenta dokumentiem (2011. gada 25. oktobra rezolūcija par darba ņēmēju mobilitātes veicināšanu Eiropas Savienībā, jo īpaši 27. un 33. pants), un, visbeidzot, Eiropas Savienības Tiesas 2013. gada 4. jūlija spriedumu lietā C-233/12 Gardella /  INPS.Lūgumraksta iesniedzēji aicina Parlamentu pārtraukt šo diskrimināciju attiecībā uz piekļuvi pensiju tiesībām, lai izcelsmes valstī veiktās iemaksas varētu apvienot ar iemaksām, kas veiktas iepriekš minētajām starptautiskajām organizācijām. Viņi arī prasa, lai par šo jautājumu tiktu izdota Eiropas Parlamenta rezolūcija.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now