Handelspolitik

1211/2018, mille on esitanud Itaalia kodanikud R.C. ja M.R. Euroopa Patendiameti Itaalia ametnike ühenduse nimel koos 26 allkirjaga Itaalias Eurocontrolile ja Euroopa Patendiametile makstud pensionimaksete ülekandmise kohta  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitajad esitavad ühispetitsiooni oma klientide, praegu Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioonis (Eurocontrol) ja Euroopa Patendiametis töötava 26 rahvusvahelise avaliku teenistuja pensioniõiguste kaitse kohta. Kõik nad on Itaalia kodanikud, kes töötasid Itaalias ja ELis enne nimetatud rahvusvahelistesse organisatsioonidesse tööle asumist. Kuna Itaalia ja Eurocontroli ega Euroopa Patendiamedi vahel ei ole sõlmitud kokkulepet pensioniõiguste ülekandmiseks või maksete liitmiseks, et saada pensionit ühest kohast, võivad Itaalia kodanike Itaalias tehtud maksed kaduma minna, kuna väidetavalt ei ole Itaalia seadustes ette nähtud nende hüvitamist. Petitsiooni esitajad viitavad mitmele aluslepingu artiklile (ELi toimimise lepingu artiklid 9, 20, 45, 145, 146, 147 ja 151), ELi põhiõiguste harta artiklitele 15 ja 34, direktiivi 2004/58/EÜ preambulile ja määrusele (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju, samuti muudele dokumentidele (komisjoni teatis COM(2012) 153 final ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitilise mõõtme kohta ja parlamendi 25. oktoobri 2011. aasta resolutsioon töötajate liikuvuse edendamise kohta Euroopa Liidus, eelkõige punktid 27 ja 33) ning Euroopa Kohtu 4. juuli 2013. aasta otsusele kohtuasjas C-233/12 Gardella vs. INPS.Petitsiooni esitajad paluvad Euroopa Parlamendil lõpetada selline diskrimineerimine seoses pensioniõigustele juurdepääsuga, nii et päritoluriigis tehtud makseid saaks ühendada eespool osutatud rahvusvahelistele organisatsioonidele tehtud maksetega. Nad paluvad käsitleda seda teemat ka Euroopa Parlamendi resolutsioonis.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now