Umwelt

подкрепена от 531 подписа, относно екологична катастрофа, причинена от открит добив на залежи от въглища в източната част на Великополша  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията представлява жителите на общините на границата на Великополша и Куявия, които от повече от 10 години предупреждават за опасностите за околната среда, породени от мините за добив на лигнитни въглища в региона. През 2008 г. е подадена жалба до Комисията относно неправилно извършена оценка на въздействието върху околната среда. Призовава за спазване на разпоредбите в областта на околната среда: например в случая с езерото Гопло не са предприети действия от страна на полското правителство; една от мините функционира без валидни разрешителни за вода, а активните мини оказват все по-отрицателно въздействие върху околната среда. Хидроложките условия, водните ресурси и качеството на водите се влошават, докато множество защитени зони от „Натура 2000“, ценни видове и местообитания, защитени от директивите за птиците и местообитанията, са застрашени. Сушата и замърсяването с тежки метали не са единствените въздействия от този прекомерен добив на лигнитни въглища. Освен това, въпреки протестите на общността, добивът на лигнитни въглища продължава да бъде приоритет за полското правителство, въпреки щетите и загубите за гражданите и околната среда, а програмите за териториално устройство, въведени от централните и местните органи, намаляват ролята и способността на местните общности да участват във вземането на решения, свързани с дейностите по териториално устройство и минна дейност в региона.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now