Verwaltung

относно налагането на изискването за национална средна заплата за граждани на трети страни, които кандидатстват за събиране на семейството в Малта 

Milan Noro
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
64 Supporters 64 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 8 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят счита за нередно, че малтийските органи налагат изискването за национална средна заплата, вместо изискването за национална минимална заплата, за отговарящи на критериите за събиране на семейството граждани на трети страни, които кандидатстващи за събиране с техните непълнолетни/малолетни деца. Според вносителя, в резултат на това изискване 41 непълнолетни/малолетни деца са застрашени от изгонване от Малта, считано от 30.12.2019 г.Вносителят се позовава на Директива 2003/86/ЕО на Съвета, по-конкретно член 7, параграф 1, буква в): „стабилни и регулярни финансови ресурси, които са достатъчни, за да издържа себе си и членовете на своето семейство, без да прибягва до системата за социално подпомагане на въпросната държава членка. Държавите членки оценяват тези финансови ресурси с оглед характера им и тяхната регулярност и могат да вземат под внимание нивото на минималните национални възнаграждения или пенсии, а също и броя на членовете на семейството.“Най-вече вносителят набляга на тълкуването от страна на Съда на Европейския съюз на член 7, параграф 1, буква в) от директивата във връзка с дело C-578/08 Chakroun: точка 43 „Доколкото общото правило е, че се разрешава събиране на семейството, предвидената в член 7, параграф 1, буква в) от Директивата възможност трябва да се тълкува стриктно. От друга страна, признатата на държавите членки свобода на действие не трябва да бъде използвана от тях по начин, който би засегнал целта на Директивата, а именно да се подпомага събирането на семейството, и нейното полезно действие.“

Thank you for your support, Milan Noro

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international