Umwelt

Om olaglig dumpning och förbränning av giftigt avfall i Rom 

Roberta Angelilli
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 3 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren berättar att marken och luften i östra Rom har förorenats på grund av olaglig dumpning och förbränning av avfall på och i närheten av platser där resandefolk bor. Denna företeelse, som brukar kallas terra dei fuochi (ungefär ”brändernas land”) sprider en dödlig mix av farligt nedgrävt eller bränt avfall som blandas med giftiga gaser inom ramen för ett olagligt avfallshanteringssystem. Det förekommer också olaglig insamling av metallskrot som man kommer över på förbjudna sätt. Kommissionen genomförde en undersökning 2014 (EUPilot 6165/14/ENVI) för att identifiera eventuella brister i avfallsramdirektivet när det gäller skyddet av människors hälsa och miljön (artikel 13 i direktiv 2008/98/EG). I samband med detta åtog sig de behöriga myndigheterna (ministerier och kommunala myndigheter) att vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa olaglig dumpning och förbränning av giftigt avfall och att sanera områdena i fråga. På nationell och lokal nivå har denna företeelse undersökts av parlamentsutskottet för säkerhetsförhållanden och förstöring av städer och deras utkanter samt övervakas av den regionala tekniska byrån för miljöskydd (ARPA Lazio). Trots de specialåtgärder som inrikesministeriet och de kommunala myndigheterna har åtagit sig att genomföra (bl.a. militära kontroller i de påverkade områdena) visade analyser som genomfördes på plats under sommaren 2017 att där finns mycket stora mängder förorenande material och patogener (dioxiner och furaner). Därför ber framställaren EU-institutionerna att samarbeta med de nationella behöriga myndigheterna för att identifiera alla eventuella brott mot EU:s krav på detta område.

Thank you for your support, Roberta Angelilli

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international