Umwelt

Om ulovlig dumpning og afbrænding af giftigt affald i Rom 

Roberta Angelilli
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren beretter om forurening af jord og luft i de østlige distrikter af Rom forårsaget af farlig og ulovlig dumpning og afbrænding af affald i områder, hvor omrejsende tager ophold, og i tilstødende områder. Denne praksis, der går under betegnelsen "bålland" ("terra dei fuochi"), spreder en dødbringende cocktail af farligt affald, som afbrændes eller nedgraves, og giftige dampe og fremmer en ulovlig affaldshåndtering samt ulovlig genvinding af metalskrot, der opnås ved hjælp af ulovlige metoder. På europæisk plan gennemførte Kommissionen en undersøgelse i 2014 (EU Pilot 6165/14/ENVI) med det formål at påvise enhver overtrædelse af affaldsrammedirektivet forbundet med beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet (artikel 13 i direktiv 2008/98/EF), og den fik tilsagn fra de kompetente myndigheder (ministerier og kommunale myndigheder) om, at de ville træffe passende foranstaltninger for at bekæmpe denne praksis med ulovlig dumpning og afbrænding af giftigt affald og oprense de berørte områder. På nationalt og lokalt plan har denne praksis været genstand for en undersøgelse gennemført af det parlamentariske udvalg om sikkerhed og forringelse af byer og deres udkantsområder, og den er blevet overvåget af det regionale tekniske agentur for miljøbeskyttelse "ARPA Lazio". Til trods for de ekstraordinære foranstaltninger, der blev bebudet af indenrigsministeriet og de kommunale myndigheder (bl.a. indførelse af militær kontrol i de berørte områder), viste analyser på stedet, som blev gennemført i sommeren 2017, meget høje niveauer af forurenende stoffer og patogener (dioxiner og furaner). Som følge heraf anmoder andrageren EUinstitutionerne om at arbejde sammen med de nationale kompetente myndigheder om at påvise enhver mulig overtrædelse af forpligtelserne i henhold til fællesskabsretten på dette område.

Thank you for your support, Roberta Angelilli

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international