Verwaltung

John Goddard Euroopa fondide taastamise algatuse (EFRI) nimel tarbijate vastu suunatud finantsvaldkonna küberrünnakute ennetamise, nende eest vastutusele võtmise ja nende hüvitamise kohta Euroopa Liidus 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja kaebab asjaolu üle, et kuigi Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks säilitada ja arendada vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala ning tagada tarbijakaitse kõrge tase, ei ole need algatused andnud seni tulemusi küberkuritegevuse ennetamise valdkonnas. Küberkuritegevuse kasvava ohu vastu võitlemine ja eelkõige tarbijatele turvalise finantskeskkonna tagamine peab jääma prioriteediks. Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu sellele, et Euroopa tarbijatel on oht kaotada oma säästud väga hästi korraldatud internetipõhiste investeerimispettuste ja muud liiki pettuste tõttu, mis on seotud rahapesu ja terroristliku tegevusega, ning mida juhivad ja korraldavad rahvusvahelised organiseeritud kuritegelikud võrgustikud. Petitsiooni esitaja arvates tegutsevad need organisatsioonid, ettevõtjad ja üksikisikud kartmata kriminaalvastutusele võtmist ja sellega riskeerimata. Küberkuritegevusest tulenev rahaline kahju ja juhtumite arv kasvab kiiresti. Seetõttu palub petitsiooni esitaja Euroopa Parlamendil algatada Euroopa tasandil ennetavaid meetmeid ning üldsuse teadlikkuse suurendamise ja harimise kampaaniaid, et juhtida tähelepanu seda liiki kuritegevusele. Samuti nõuab ta koostöö ja koordineerimise soodustamist riiklike ametiasutuste vahel kogu Euroopa Liidus, mistõttu kutsub ta üles looma Euroopa Liidus sõltumatut ja detsentraliseeritud asutust, millel on volitused uurida Euroopa tarbijate vastu suunatud küberkuritegevuse juhtumeid ja esitada nende eest süüdistusi. Petitsiooni esitaja on seisukohal, et Euroopa tasandil tuleks seoses korporatsioonide kriminaalvastutusega muuta ja ajakohastada kriminaalõigust. Samuti nõuab petitsiooni esitaja, et võetaks kiiresti vastu direktiiv, milles käsitletakse tarbijate kollektiivsete huvide kaitse esindushagisid, mis võimaldaks tarbijatel ühendada jõud sellise ebaseadusliku tegevuse vastu ja esitada kahjude hüvitamiseks kollektiivseid hagisid.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international