Handelspolitik

W sprawie rozróżnienia między konsumentami a przedsiębiorcami w dyrektywie 2005/29/WE i dyrektywie 2011/83/UE 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję wzywa Parlament do zmiany dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych i dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, by wprowadzić lepsze rozróżnienie między terminami: „konsument”, „przedsiębiorca (ang. trader)” i „podmiot prowadzący działalność (ang. entrepreneur)” w przypadku zbycia w internecie towarów używanych przez prywatne gospodarstwa domowe. Składający petycję stwierdza, że ponieważ w ostatnich latach znacznie wzrosła sprzedaż internetowa towarów pochodzących z prywatnych gospodarstw domowych, definicje konsumenta i podmiotu prowadzącego działalność powinny być doprecyzowane w prawie UE. Składający petycję utrzymuje, że sprzedawcy prywatni padają ofiarą zastrzeżeń prawnych i są nawet pozywani do sądu przez przedsiębiorstwa handlowe za sprzedaż wielu produktów online i za niespełnianie wymogów powyższych dwóch dyrektyw. Dlatego składający petycję wzywa Parlament do: a) wyjaśnienia w dyrektywach 2005/29/WE i 2011/83/UE, że osoby prywatne, które sprzedają przedmioty pochodzące z prywatnych gospodarstw domowych, nie są ani „przedsiębiorcami”, ani „podmiotami prowadzącymi działalność”; b) uzupełnienia dyrektywy 2005/29/WE w taki sposób, by w przypadku sporów, w które zaangażowany jest „konsument” lub „przedsiębiorca”, lub „podmiot prowadzący działalność”, sądem właściwym był sąd siedziby pozwanego; c) uzupełnienia dyrektywy 2005/29/WE w taki sposób, by kary umowne nałożone w związku z deklaracją braku zgodności były pokrywane ze środków skarbu państwa.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now