Rechtstaatlichkeit

W sprawie domniemanego naruszenia zasady niedyskryminacji w warunkach zatrudnienia kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składająca petycję utrzymuje, że w Bułgarii mają miejsce naruszenia i nieprawidłowości w stosowaniu prawa UE w zakresie zasad równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją w obszarze zatrudnienia oraz ochrony praw pracowników. Składająca petycję i inne jej sygnatariuszki opisują własne doświadczenia: wszystkie są pracującymi matkami, które skorzystały z przysługującego im prawa do urlopu macierzyńskiego, ale zostały ukarane przez pracodawcę, ponieważ odmówiono im prawa do równoważnej podwyżki pensji po powrocie z urlopu, z uwagi na fakt, że nie przeszły rocznej oceny pracy na stanowisku. W przypadku podwyżek płac pracowników nie ma jasnych, konkretnych zasad co do ich stosowania, co przekłada się na możliwość niewłaściwej interpretacji przepisów przez pracodawcę i sięgania po dyskryminujące rozwiązania w stosowaniu prawa. Składająca petycję utrzymuje, że przepisy krajowe powinny być zgodne z aktami prawnymi UE w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Cytuje szereg przepisów: ramową dyrektywę ws. zatrudnienia (dyrektywa 2000/78/UE), dyrektywę 2006/54/UE (wersja przeredagowana) zakazującą dyskryminacji ze względu na płeć w obszarze zatrudnienia i pracy, w tym w odniesieniu do pracowniczych programów emerytalnych, rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie urlopu macierzyńskiego (2015/2655(RSP)) oraz wiele wiążących aktów międzynarodowych, których Bułgaria jest stroną (m.in. europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności czy przyjętą przez ONZ Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now