Och undertecknad av ytterligare sex personer, om ett påstått åsidosättande av principen om icke-diskriminering på sysselsättningsområdet för kvinnor som kommer tillbaka från en mammaledighet 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren hävdar att det förekommer överträdelser och oegentligheter vid tillämpningen av EU-lagstiftningen i Bulgarien när det gäller principen om jämlikhet och skydd mot diskriminering på sysselsättningsområdet och när det gäller skydd av arbetstagares rättigheter. Framställaren och de andra undertecknarna beskriver sina egna fall – alla är arbetande mödrar som har utnyttjat sin lagliga mammaledighet, men som straffats av arbetsgivaren som nekade dem rätten till motsvarande ökning av lönen efter att de kommit tillbaka från ledigheten, eftersom de inte hade någon årlig utvärdering av sina yrkesinsatser. När det gäller löneökningar för anställda finns det ingen tydlig och specifik regel om hur detta ska göras, vilket leder till att arbetsgivarna kan göra oriktiga tolkningar och införa diskriminerande praxis vid tillämpningen av lagstiftningen. Framställaren hävdar att den nationella lagstiftningen bör vara förenlig med EU:s rättsakter om icke-diskriminering. Hon nämner ett antal av dem: ramdirektivet om sysselsättning (direktiv 2000/78/EU), direktiv 2006/54/EU (omarbetning) som förbjuder diskriminering på grund av kön i arbetslivet, däribland pensionssystemen, Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2015 om mammaledighet (2015/2655 (RSP)) och många internationella bindande akter som Bulgarien är part i (t.ex. Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now