Rechtstaatlichkeit

подкрепена от 6 подписа, относно предполагаемо нарушение на принципа на недискриминация в условията на заетост на жените, които се завръщат на работа след отпуск по майчинство 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията твърди, че съществуват нарушения и нередности при прилагането на правото на ЕС в България, що се отнася до принципа на равенство и защита от дискриминация в областта на заетостта и защитата на правата на работниците и служителите. Вносителката на петицията и други лица, подписали петицията, описват своите случаи – всички са работещи майки, които са се възползвали от законния си отпуск по майчинство, но са били наказани от работодателя, като им е било отказано правото на равностойно увеличение на заплатите след завръщането им от отпуск, тъй като те не са имали годишна оценка на изпълнението на длъжността. Що се отнася до увеличенията на заплатите на работниците и служителите, няма ясно и конкретно правило относно начина, по който това следва да бъде направено, което води до възможност за погрешно тълкуване от страна на работодателите и до създаване на дискриминационни практики при прилагането на закона. Вносителката на петицията твърди, че националното законодателство следва да бъде в съответствие с актовете на ЕС относно недискриминацията. Тя цитира някои от тях: Рамковата директива за заетостта (Директива 2000/78/ЕС), Директива 2006/54/ЕС (преработена) за забрана на дискриминацията, основана на пола, в областта на заетостта и професиите, включително професионалните пенсионни схеми, резолюцията на Европейския парламент от 20 май 2015 г. относно отпуска по майчинство (2015/2655 (RSP) и множество международни правно обвързващи актове, по които България е страна (например Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international