Rechtstaatlichkeit

So  šiestimi podpismi, o údajnom porušení zásady nediskriminácie v podmienkach zamestnávania žien vracajúcich sa z materskej dovolenky 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľka petície tvrdí, že pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ v Bulharsku dochádza k porušeniam a nezrovnalostiam, pokiaľ ide o zásady rovnosti a ochrany pred diskrimináciou v oblasti zamestnanosti a ochrany práv zamestnancov. Predkladateľka petície a ostatné signatárky opisujú svoje vlastné prípady – všetky sú pracujúce matky, ktoré využili svoju zákonnú materskú dovolenku, ale zamestnávateľ ich penalizoval tým, že im po návrate z dovolenky zamietol právo na rovnocenné zvýšenie miezd, keďže nemali žiadne ročné hodnotenie výkonnosti pracovného miesta. V prípade zvýšenia miezd zamestnancov neexistujú jasné a konkrétne pravidlá, ako by sa k tomu malo pristupovať, čo vedie k možnosti nesprávneho výkladu zamestnávateľmi a k vytvoreniu diskriminačných postupov pri uplatňovaní práva. Predkladateľka petície tvrdí, že vnútroštátne právne predpisy by mali byť v súlade s právnymi predpismi EÚ o nediskriminácii. Uvádza viacero z nich: rámcová smernica o zamestnanosti (smernica 2000/78/EÚ), smernica 2006/54/EÚ (prepracované znenie), ktorou sa zakazuje diskriminácia na základe pohlavia v zamestnaní a povolaní vrátane zamestnaneckých dôchodkových systémov, uznesenie Európskeho parlamentu z 20. mája 2015 o materskej dovolenke (2015/2655 (RSP)) a množstvo medzinárodných záväzných aktov, ktorých je Bulharsko zmluvnou stranou (napríklad Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now