Rechtstaatlichkeit

M. S. koos 6 allkirjaga emapuhkuselt naasvate naiste töötingimustes mittediskrimineerimise põhimõtte väidetava rikkumise kohta 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja väidab, et Bulgaarias on ELi õiguse kohaldamisel rikutud ja eiratud norme, mis käsitlevad võrdsuse põhimõtet ja kaitset diskrimineerimise eest tööhõive ja töötajate õiguste kaitse valdkonnas. Petitsiooni esitaja ja teised allakirjutanud kirjeldavad omaenda juhtumeid – nad kõik on töötavad emad, kes kasutasid seaduslikku emapuhkust, kuid keda tööandja karistas sellega, et neile keelduti pärast puhkuselt naasmist andmast õigust samaväärsele palgatõusule, sest nad ei olnud läbinud ametiülesannete täitmise iga-aastast hindamist. Töötajate palgatõusu puhul puuduvad selged ja konkreetsed reeglid selle kohta, kuidas seda tuleks teha, mistõttu võivad tööandjad õigusakte valesti tõlgendada ja luua õiguse kohaldamisel diskrimineerivaid tavasid. Petitsiooni esitaja väidab, et riigisisesed õigusaktid peaksid olema kooskõlas mittediskrimineerimise põhimõtet käsitlevate ELi õigusaktidega. Ta mainib mitut neist: tööhõive raamdirektiiv (direktiiv 2000/78/EL), direktiiv 2006/54/EL (uuesti sõnastatud), millega keelatakse sooline diskrimineerimine tööhõive- ja elukutseküsimustes, sealhulgas tööandjapensioniskeemides, Euroopa Parlamendi 20. mai 2015. aasta resolutsioon rasedus- ja sünnituspuhkuse kohta (2015/2655 (RSP)) ning paljud rahvusvahelised siduvad õigusaktid, millele Bulgaaria on alla kirjutanud (näiteks Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon ning ÜRO konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta).

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now