Gesundheit

V mene združenia Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres o projekte ťažby lítia San José/Valdeflórez v horskej oblasti Caceres (Španielsko) 

Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
128 Supporters 128 in Europäische Union
26% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície tvrdí, že v meste Cáceres a v obci Sierra de Fuentes občanov ohrozuje projekt povrchovej lítiovej bane San José/Valdeflórez, ktorú chce otvoriť austrálska spoločnosť. V súvislosti s týmto projektom generálne riaditeľstvo pre priemysel, energetiku a bane vlády autonómnej oblasti Extremadura spracúva alebo už spracovalo sériu postupov v oblasti ťažobných práv. Predkladateľ petície sa domnieva, že došlo k porušeniu právnych predpisov Európskej únie, konkrétne:– smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS,– smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES – Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,– smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Text s významom pre EHP) v súvislosti so smernicou Rady 92/43/ES z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva,– smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva.

Thank you for your support, Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international