Gesundheit

от името на „Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres“, относно проекта за добив на литий „San José/Valdeflórez“ в планината Касерес (Испания) 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
128 Supporters 128 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията твърди, че в град Касерес и община Сиера де Фуентес гражданите са застрашени от проекта за открита мина за добив на литий „San José/Valdeflórez“, който австралийско дружество иска да започне. Във връзка с този проект генералната дирекция за промишлеността, енергетиката и минното дело на правителството на Естремадура (Junta de Extremadura) обработва или е обработило редица процедури относно правата в областта на миннодобивната дейност. Вносителят на петицията счита, че са извършени нарушения на законодателството на Европейския съюз, по-специално на:– Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета;– Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО – Изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията;– Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда и Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (текст от значение за ЕИП) във връзка с Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, както и във връзка с Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици.– – Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international