Gesundheit

A. T. C. R. ühenduse Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres nimel liitiumi kaevandamise projekti „San José / Valdeflórez“ kohta Caceresi mäel Hispaanias 

Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
128 Supporters 128 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja väidab, et Cáceresi linna ja Sierra de Fuentese omavalitsuse kodanikke ohustab lahtise liitiumikaevanduse projekt „San José / Valdeflórez“, mille tahab käivitada Austraalia ettevõtja. Seoses selle projektiga on Junta de Extremadura tööstuse, energeetika ja kaevanduste peadirektoraadis käimas või lõpule viidud mitu kaevandusõigustega seotud menetlust. Petitsiooni esitaja on seisukohal, et rikutud on Euroopa Liidu õigusakte, sh:– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta;– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete käitlemise ja direktiivi 2004/35/EÜ muutmise kohta – Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldus;– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001. aasta direktiiv 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (EMPs kohaldatav tekst), mis käsitlevad teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamist, pidades silmas nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse kohta);– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik.

Thank you for your support, Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international