Vzhledem ke znepokojujícímu vlivu plastového odpadu na mořské prostředí vyzýváme Komisi, aby pro tento odpad vypracovala ještě ambicióznější právní předpisy s cílem zabránit tomu, aby znečišťoval moře.

Reason

Evropská unie se dosud plastovým odpadem konkrétně nezabývá, přestože tento odpad přináší četné problémy pro životní prostředí. Z toho důvodu požadujeme, aby byly vypracovány ambiciózní právní předpisy, jež by tuto záležitost upravovaly. Základní myšlenkou je, aby se v souladu s logikou oběhového hospodářství upřednostňovalo používání biologicky rozložitelných plastů a aby se podle zásad hierarchie způsobů nakládání s odpady zabránilo vzniku plastového odpadu už u zdroje, a to tím, že bude podporována jeho recyklace, čímž by se předcházelo tomu, že tento odpad skončí v mořích. Komplexní právní předpisy v oblasti prevence tak povedou k ochraně mořského prostředí.

Thank you for your support, Clio Bouillard from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.