Mot bakgrund av de allvarliga konsekvenser som plastavfall får för den marina miljön uppmanar vi kommissionen att utarbeta ännu ambitiösare bestämmelser för detta avfall för att undvika att det kommer ut i haven.

Reason

Europeiska unionen har ännu inte någon specifik lagstiftning för plastavfall, trots att detta avfall innebär många utmaningar för miljön. Därför efterlyser vi en ambitiös lagstiftning på området. Tanken är att man i en kretsloppsekonomi ska främja användningen av biologiskt nedbrytbara plaster och, i linje med avfallshierarkin, förebygga plastavfallsproduktionen vid källan och främja återvinning av plasterna i syfte att helt undvika att de slängs i havet. Ett heltäckande regelverk som omfattar de tidigare leden skulle innebära att den marina miljön skyddas i senare led.

Thank you for your support, Clio Bouillard from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.