Във връзка със сериозното въздействие на пластмасовите отпадъци върху морската среда, приканваме Комисията да разработи още по-амбициозни правила относно тези отпадъци, за да се избегне присъствието им в морето.

Reason

Европейският съюз все още не разполага с конкретна уредба относно пластмасовите отпадъци, макар че те поставят редица екологични предизвикателства. Именно затова искаме да се разработи амбициозна нормативна уредба по този въпрос. Идеята е, следвайки логиката на кръговата икономика, да се насърчава използването на биоразградими пластмаси и, в съответствие с йерархията на отпадъците, да се предотвратява производството на пластмасови отпадъци при източника, както и да се насърчава тяхното рециклиране, за да се преустанови изхвърлянето им в морето. С изготвянето на изчерпателна нормативна уредба ще се даде възможност за опазването на морската среда.

Thank you for your support, Clio Bouillard from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.