STOP PLASTIC IN THE SEA (СТОП НА ПЛАСТМАСОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В МОРЕТО)

Petitioner not public
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Във връзка със сериозното въздействие на пластмасовите отпадъци върху морската среда, приканваме Комисията да разработи още по-амбициозни правила относно тези отпадъци, за да се избегне присъствието им в морето. Европейският съюз все още не разполага с конкретна уредба относно пластмасовите отпадъци, макар че те поставят редица екологични предизвикателства. Именно затова искаме да се разработи амбициозна нормативна уредба по този въпрос. Идеята е, следвайки логиката на кръговата икономика, да се насърчава използването на биоразградими пластмаси и, в съответствие с йерархията на отпадъците, да се предотвратява производството на пластмасови отпадъци при източника, както и да се насърчава тяхното рециклиране, за да се преустанови изхвърлянето им в морето. С изготвянето на изчерпателна нормативна уредба ще се даде възможност за опазването на морската среда.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now