Användaravtal

Vi är en plattform för social förändring och välkomnar våra användares engagemang. Vi inbjuder alla att stå upp för sina åsikter. Yttrandefrihet är alltid välkomnat. För att undvika att åsikterna skadar andra finns det tydliga regler för att använda plattformen.

 1. Olagliga petitioner
  1. Framställningar som bryter mot den fria, demokratiska grundordningen eller försöker avskaffa den kommer att avslutas. Framställningar som uppmanar till hat och våld eller som tolererar, förnekar eller bagatelliserar nationalsocialismens brott kommer att upphöra. Framställningar som ifrågasätter grundlagen eller straffbarheten av uppvigling kommer att avslutas. Framställningar som riktar sig mot de europeiska konventionerna om mänskliga rättigheter eller internationell rätt kommer att avslutas.
  2. Petitioner mot domstolsbeslut kan endast tas upp till sak om ytterligare rättsmedel krävs av det ordinarie rättsväsendet eller om det krävs en rättslig reglering som skulle göra det omöjligt för framtida rättspraxis som ifrågasätts av petitionerna.
  3. Kränkande, nedsättande och diskriminerande framställningar kommer att avslutas och blockeras. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, förolämpningar, förnedring och diskriminering baserat på kön, ålder, utseende, ursprung, social status, religion, funktionshinder, civilstånd eller sexuell läggning.
  4. Framställningar som innehåller falska uppgifter om fakta, saknade källor eller vilseledande utelämnande av relevanta fakta kommer att avslutas. openPetition förbehåller sig rätten att i efterhand begära källor i kontroversiella fall eller att få väsentliga fakta kompletterade.
  5. Petitioner som, utifrån en subjektiv synvinkel, ser på personers eller gruppers beteende på ett nedsättande eller nedvärderande sätt, avslutas och blockeras. Petitioner där allomfattande tillskrivningar till hela grupperingar görs, som inte kan bevisas och endast återspeglar en egen åsikt, är också otillåtna. En saklig och underbyggd kritik av offentliga personer eller grupper i relation till deras offentliga verksamhet är tillåten.
  6. Petitioner som bara hänvisar till andra petitioner och inte formulerar några separata mål oberoende av dessa petitioner kommer att avslutas och blockeras. Detta gäller även petitioner på andra plattformar.
  7. Petitioner med satiriskt innehåll kommer att förvisas till troll torn
  8. Petitioner med direkt eller indirekt reklam för egna produkter, tjänster eller partier kommer avbrytas. Petitioner med direkt eller indirekt reklam för partier är tillåtna om partiet självt har startat själva petitionen. Petitioner lanserade av sympatisörer eller medlemmar av ett parti som inkluderar direkt eller indirekt reklam för partier är inte tillåtna.
  9. Petitioner är endast tillåtna om initiativtagaren registrerar sig med sitt eget fullständiga namn eller för en rättslig enhets räkning som anger den fullständiga adressen och den aktivt använda e-postadressen. E-postadressen kommer att användas för verifiering. Adressen kan även användas vidare verifiering av offentliga myndigheter.
  10. Framställningar får inte göra intrång i tredje parts upphovsrätt. Vid användning av upphovsrättsskyddade texter, bilder eller videor ansvarar framställaren för att inhämta samtycke från rättighetsinnehavarna och källan.
  11. För att publicera personlig information om en privatperson krävs personens medgivande.
  12. Framställningar måste skrivas på respektive officiella språk i landet. Ytterligare språkvarianter av en petition kan skapas.
  13. Petitioner vars innehåll och/eller kravet i den ursprungliga petitionen har ändrats eller förlängts i efterhand kommer att blockeras.
  14. Framställningar som representerar en felaktig översättning av framställningen på originalspråket genom att avvika i relevant innehåll eller anspråk kommer att avslutas.
 2. Begränsade petitioner
  1. Petitioner som inte riktar sina problem till specifika personer, juridiska personer, parlamentariska organ eller organisationer inom politik, näringsliv, samhälle eller allmänheten som helhet listas inte offentligt.
  2. Petitioner som inte möter våra kvalitetskrav för petitioner måste revideras av initiativtagaren. Petitioner under revidering kommer inte att publiceras offentligt.
  3. Petitioner som endast följer initiativtagarens intressen behandlas som enskilda frågor. Enskilda frågor publiceras inte offentligt.
  4. Framställningar som har samma eller liknande innehåll som befintliga framställningar kommer inte att listas offentligt, men kan fortfarande undertecknas. För sakens intresse bör så många namnunderskrifter som möjligt buntas ihop under en petition.
  5. Som mottagare av petitionen har du ej rätt att uttala dig offentligt om sådant i petitionen som kan vara känslig information, t ex vilka som stödjer petitionen.
  6. Om riktigheten av uttalanden i en framställning ifrågasätts, eller om uttalandena är spekulativa, motsägelsefulla eller inte tillräckligt vetenskapligt bevisade, kommer anhängare att informeras om detta och framställningen kommer inte att listas offentligt. openPetition ber dig söka information om ämnet för framställningen från lämpliga källor innan du skriver under.
  7. För lätta överträdelser av våra användarvillkor för tillåtna petitioner kan en period på tre dagar beviljas för att avhjälpa överträdelserna. Under denna period kommer framställningen inte att listas offentligt.
  8. Om innehållet i en framställning är formulerat på ett mycket ensidigt sätt, om det finns betydande, motsägelsefulla expertutlåtanden eller grundläggande, ytterligare information om ämnet, förbehåller sig openPetition rätten att påpeka detta för dem som stöder den.
 3. Användningsavgifter på openPetition
  1. Framställningar är gratis.
  2. Deltagande i petitioner och användningen av alla funktioner på openPetition är gratis.
 4. Rättigheter och skyldigheter hos upphovsmannen
  1. Initiativtagaren har rätt att fastställa en tidsfrist under vilken petitionen kan skrivas under. Det måste vara mellan en vecka och ett år.
  2. Initiativtagaren har rätt att revidera texten under prenumerationsperioden, under förutsättning att petitionens grundläggande syfte inte är förvrängd.
  3. Upphovsmannen kan välja tidsperiod för petitionen fritt så länge den inte riktar sig till en regering eller förvaltning.
  4. Upphovsmannen är skyldig att gå igenom online och offline signaturer och ta bort uppenbart ogiltiga underskrifter.
  5. Petitionsstartaren åtar sig att snabbt svara på läsarförfrågningar under prenumerationsperioden. Begäran kommer att vidarebefordras till initiativtagarna via ett kontaktformulär via e-post.
  6. Initiativtagaren är skyldig att överlämna petitionen till mottagaren strax efter prenumerationsperiodens slut. 12 månader efter utgången av prenumerationsperioden kommer petitioner som inte har lämnats in att få statusen "misslyckades".
  7. Om mottagaren är en petitionskommitté förbehåller openPetition rätten till den adresserade kommittén om petitionen inte lämnas in av initiativtagaren inom tre månader.
  8. Initiativtagaren har rätt och skyldighet att alltid informera sina stödjare om framstegen i petitionsförfrågan. Rätten att underrätta stödjarna är begränsad om meddelanden inte uttryckligen hänvisar till frågan i petitionen.
  9. Genom att skapa en framställning via onlineplattformen för openPetition gGmbH godkänner framställaren openPetition att kunna företräda honom inom sin framställningsrätt, förutsatt att framställaren inte själv använder sig av sin framställningsrätt. Detta leder inte till någon skyldighet för openPetition gGmbH att representera rätten att göra framställningar i alla fall.
  10. Petitioner som inte följs upp av initativtagaren kan överföras från den tidigare initativtagaren eller från openPetition till en ny.
  11. Initiativtagaren har rätt att avsluta sin petition för tidigt om frågan för petitionen är föråldrad eller har nåtts på annat sätt. Initiativtagaren åtar sig att informera sina stödjare om anledningen till att avsluta petitionen.
  12. Underskriftlistor och frågeformulär får inte överlämnas av initativtagaren till någon annan.
  13. Efter avslutat informationsarbete är initativtagaren skyldig att förstöra alla signaturuppgifter som tillhandahållts digitalt eller i tryck.
 5. Upphovsrätt
  1. Dina egna texter, bilder eller videor publicerade på openPetition är under Creative Commons-licensen av-nc-sa. Attribution inkluderar att nämna openPetition plattformen och namnge författaren (om han är känd).
  2. Skulle en supporter underteckna en namninsamling anonymt och lägga till en kommentar till sin signatur, måste denna anonymitet respekteras och skyddas. Som ett resultat av detta har varken openPetition eller framställaren rätt att publicera kommentaren i samband med namnet på den anonymiserade supportern.
 6. Öppenhet
  1. Publicerade petitioner lagras och kan återvinnas på grund av politiska processers spårbarhet. Alla ändringar av innehållet i petitionen sparas och rekonstrueras offentligt.
  2. På begäran anonymiseras personuppgifter som publiceras i petitionstexter.
 7. Redaktionell redigering
  1. openPetition förbehåller sig rätten att ta bort texter och länkar i petitioner, kommentarer, debattinlägg och blogginlägg som hänvisar till externa webbplatser eller dokument. Detta gäller särskilt länkar till sidor eller dokument och texter som...
   • Motsätter sig landets lagar eller demokratiskt grundläggande rättigheter
   • inte går i linje med Europeiska människorättskonventionen eller internationell lag
   • innehåller kränkande och diskriminerande uttalanden mot individer eller grupper av människor)
   • uppfyller inte våra kvalitetsvillkor
  2. openPetition förbehåller sig rätten att lägga till lämpliga källor för bättre begriplighet och att redigera namninsamlingstexter, förutsatt att dessa redigeringar tjänar till att förbättra läsbarheten och inte ändrar framställningens kärna.
  3. openPetition förbehåller sig rätten att ta bort petitionsbilder och videor i följande fall:
   • Kan ha chockerande effekt
   • Visar våld eller grymhet mot människor eller djur
   • privata inspelningar som kränker integriteten
   • är pornografiska
   • satiriska skildringar
   • Representationer som motsäger det petitionen berör
  4. openPetition förbehåller sig rätten att komplettera petitioner med bilder om de illustrerar problemet bättre.
  5. openPetition förbehåller sig rätten att ta bort uppmaningar om donationer i petitionstexten. Om en uppmaning till donationer tjänar petitionens mål, kan den publiceras i ett meddelande till supportrarna. Punkt 4.8. Användarvillkoren förblir opåverkade.
 8. Kommentarer och debatt

  För att moderera debattinlägg och kommentarer gäller vår Netiquette.

 9. Könsanpassat språk

  Vi ser ett mer könsneutralt språk som ett viktigt steg mot att uppnå jämställdhet i vårt samhälle.

  Som plattform tar vi hänsyn till i vilken form människor är vana vid att kommunicera med varandra.

  • Vi använder de officiella tyska stavningsreglerna för Duden
  • Där det inte stör språkflödet hänvisar vi till båda könen med hjälp av den fullständiga eller förkortade parformen
  • Där det är lämpligt använder vi manlig och kvinnlig form växelvis.
  • Då och då använder vi etablerade könsneutrala ord, plural substantiv, passivformen eller direkt tilltal.
  • I enskilda fall använder vi den vanligare manliga eller kvinnliga formen
  • Innehållet hos våra användare behålls i sin nuvarande form

  Som plattform kommer vi att följa med språkförändringen mot ett könsanpassat språk. Vi kommer inte att tvinga fram förändring eller försöka förhindra den.

  Vi strävar efter att använda ett inkluderande språk, särskilt genom att använda ett enkelt språk.

 10. Varning

  I det osannolika fallet att openPetition skulle vara otillgängligt under en period eller att information skulle gå förlorad, kan du avstå från ersättningskrav som kan ha uppstått eller från eventuella utgifter.

 11. Ändringar

  openPetition förbehåller sig rätten att göra ändringar i användaravtalet. Ändringarna kan inte tillämpas retroaktivt.

Från och med: mars 2024

Aktuella framställningar

visa alla petitioner

Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu