Användaravtal

Vi är en plattform för social förändring och välkomnar våra användares engagemang. Vi inbjuder alla att stå upp för sina åsikter. Yttrandefrihet är alltid välkomnat. För att undvika att åsikterna skadar andra finns det tydliga regler för att använda plattformen.

 1. Olagliga petitioner
  1. Framställningar som bryter mot den fria, demokratiska grundordningen eller vill avskaffa den upphör. Framställningar som kräver hat och våld eller godkänner, förnekar eller bagatelliserar brottet från nationalsocialismen upphör. Framställningar som ifrågasätter grundlagen eller ifrågasätter det straffrättsliga skadeståndsansvaret upphör. Framställningar riktade mot de europeiska konventionerna om mänskliga rättigheter eller internationell rätt avslutas.
  2. Petitioner mot domstolsbeslut kan endast tas upp till sak om ytterligare rättsmedel krävs av det ordinarie rättsväsendet eller om det krävs en rättslig reglering som skulle göra det omöjligt för framtida rättspraxis som ifrågasätts av petitionerna.
  3. Kränkande, nedsättande och diskriminerande framställningar stoppas och låsas. Detta inkluderar men bland annat inte bara förolämpning, förtal och diskriminering individer eller grupper som tilldelas en eller flera av följande kriterier grupper eller tilldelas själv: kön, ålder, utseende, ursprung, social status, religion, handikapp, civilstånd eller sexuell läggning.
  4. Framställningar med falska faktiska påståenden, saknade källor eller med vilseledande bedrägeri av relevanta fakta upphör. openPetition förbehåller sig rätten att senare begära källor i kontroversiella fall eller att komplettera väsentliga fakta.
  5. Petitioner som, utifrån en subjektiv synvinkel, ser på personers eller gruppers beteende på ett nedsättande eller nedvärderande sätt, avslutas och blockeras. Petitioner där allomfattande tillskrivningar till hela grupperingar görs, som inte kan bevisas och endast återspeglar en egen åsikt, är också otillåtna. En saklig och underbyggd kritik av offentliga personer eller grupper i relation till deras offentliga verksamhet är tillåten.
  6. Petitioner som bara hänvisar till andra petitioner och inte formulerar några separata mål oberoende av dessa petitioner kommer att avslutas och blockeras. Detta gäller även petitioner på andra plattformar.
  7. Petitioner med satiriskt innehåll kommer att förvisas till troll torn
  8. Petitioner med direkt eller indirekt reklam för egna produkter, tjänster eller partier kommer avbrytas. Petitioner med direkt eller indirekt reklam för partier är tillåtna om partiet självt har startat själva petitionen. Petitioner lanserade av sympatisörer eller medlemmar av ett parti som inkluderar direkt eller indirekt reklam för partier är inte tillåtna.
  9. Petitioner är endast tillåtna om initiativtagaren registrerar sig med sitt eget fullständiga namn eller för en rättslig enhets räkning som anger den fullständiga adressen och den aktivt använda e-postadressen. E-postadressen kommer att användas för verifiering. Adressen kan även användas vidare verifiering av offentliga myndigheter.
  10. Framställningar får inte bryta mot upphovsrätten från tredje part. Vid användning av upphovsrättsskyddade texter, bilder eller videor är ansvarig för framställaren få samtycke av rättighetsinnehavarna och för att nämna källorna.
  11. För att publicera personlig information om en privatperson krävs personens medgivande.
  12. Petitioner måste skrivas på det lokala språket. Fler språkversioner av en petition kan skapas.
  13. Petitioner vars innehåll och/eller kravet i den ursprungliga petitionen har ändrats eller förlängts i efterhand kommer att blockeras.
  14. Framställningar som representerar en felaktig översättning av framställningen till originalspråket genom att skilja sig från relevant innehåll eller krav kommer att avslutas.
 2. Begränsade petitioner
  1. Petitioner som inte riktar sina problem till specifika personer, juridiska personer, parlamentariska organ eller organisationer inom politik, näringsliv, samhälle eller allmänheten som helhet listas inte offentligt.
  2. Petitioner som inte möter våra kvalitetskrav för petitioner måste revideras av initiativtagaren. Petitioner under revidering kommer inte att publiceras offentligt.
  3. Petitioner som endast följer initiativtagarens intressen behandlas som enskilda frågor. Enskilda frågor publiceras inte offentligt.
  4. Framställningar innehåll är lika med eller liknande pågående framställningar listas inte offentligt, men de förblir undertecknas. Med tanke på den oro många underskrifter som möjligt bör buntas under framställningen.
  5. Som mottagare av petitionen har du ej rätt att uttala dig offentligt om sådant i petitionen som kan vara känslig information, t ex vilka som stödjer petitionen.
  6. Om riktigheten av uttalanden i en petition är kontroversiell eller om uttalandena inte är tillräckligt underbyggda, kommer understödjarna att meddelas och petitionen kommer inte att publiceras offentligt.
  7. För lätta överträdelser av våra användarvillkor för tillåtna petitioner kan en period på tre dagar beviljas för att avhjälpa överträdelserna. Under denna period kommer framställningen inte att listas offentligt.
 3. Användar avgifter på openPetition
  1. Framställningar är gratis.
  2. Deltagande i framställningar samt använda alla funktioner på openPetition är gratis.
 4. Rättigheter och skyldigheter hos upphovsmannen
  1. Initiativtagaren har rätt att fastställa en tidsfrist under vilken petitionen kan skrivas under. Det måste vara mellan en vecka och ett år.
  2. Initiativtagaren har rätt att revidera texten under prenumerationsperioden, under förutsättning att petitionens grundläggande syfte inte är förvrängd.
  3. Upphovsmannen kan välja tidsperiod för petitionen fritt så länge den inte riktar sig till en regering eller förvaltning.
  4. Upphovsmannen är skyldig att gå igenom online och offline signaturer och ta bort uppenbart ogiltiga underskrifter.
  5. Petitionsstartaren åtar sig att snabbt svara på läsarförfrågningar under prenumerationsperioden. Begäran kommer att vidarebefordras till initiativtagarna via ett kontaktformulär via e-post.
  6. Initiativtagaren är skyldig att överlämna petitionen till mottagaren strax efter prenumerationsperiodens slut. 12 månader efter utgången av prenumerationsperioden kommer petitioner som inte har lämnats in att få statusen "misslyckades".
  7. Om mottagaren är en petitionskommitté förbehåller openPetition rätten till den adresserade kommittén om petitionen inte lämnas in av initiativtagaren inom tre månader.
  8. Initiativtagaren har rätt och skyldighet att alltid informera sina stödjare om framstegen i petitionsförfrågan. Rätten att underrätta stödjarna är begränsad om meddelanden inte uttryckligen hänvisar till frågan i petitionen.
  9. Genom att ansöka via openPetition gGmbh online-plattform, tillåter initiativtagaren openPetition att representera rätten till petition. Om initiativtagaren inte utnyttjar sin rätt till petition, kan openPetition i varje fall representera rätten till petition och skicka in.
  10. Petitioner som inte följs upp av initativtagaren kan överföras från den tidigare initativtagaren eller från openPetition till en ny.
  11. Initiativtagaren har rätt att avsluta sin petition för tidigt om frågan för petitionen är föråldrad eller har nåtts på annat sätt. Initiativtagaren åtar sig att informera sina stödjare om anledningen till att avsluta petitionen.
  12. Underskriftlistor och frågeformulär får inte överlämnas av initativtagaren till någon annan.
  13. Efter avslutat informationsarbete är initativtagaren skyldig att förstöra alla signaturuppgifter som tillhandahållts digitalt eller i tryck.
 5. Upphovsrätt
  1. Egna publiceras på openPetition texter, bilder eller videoklipp under Creative Commons-licensen by-nc-sa inloggning. Tilldelningen innefattar omnämnandet av plattformen openPetition och förutsatt att författaren (så vitt det är känt).
  2. Om en supporter underteckna en petition anonym och hans signatur lägga till en kommentar, är denna anonymitet ska respekteras och skyddas. Följaktligen varken openPetition eller framställaren har rätt att yttra sig i samband med namnet på den anonyma anhängare publicera.
 6. Öppenhet
  1. Publicerade petitioner lagras och kan återvinnas på grund av politiska processers spårbarhet. Alla ändringar av innehållet i petitionen sparas och rekonstrueras offentligt.
  2. På begäran anonymiseras personuppgifter som publiceras i petitionstexter.
 7. Redaktionell redigering
  1. openPetition förbehåller sig rätten att ta bort texter och länkar i framställningar, kommentarer, bidrag till debatter och blogginlägg som hänvisar till externa webbplatser eller dokument. Detta gäller särskilt länkar till sidor eller dokument och texter som
   • Motsätter sig landets lagar eller demokratiskt grundläggande rättigheter
   • inte går i linje med Europeiska människorättskonventionen eller internationell lag
   • kränkande och diskriminerande kommentarer mot individer eller grupper)
   • inte vår Kvalitetsförhållanden uppfylla
  2. openPetition förbehåller sig rätten att lägga till lämpliga källor för bättre spårbarhet och att redigera framställningstexter redaktionellt, förutsatt att dessa ändringar tjänar för bättre läsbarhet och inte ändrar framställningen.
  3. openPetition förbehåller sig rätten att ta bort petition bilder och videor i följande fall:
   • Kan ha chockerande effekt
   • Visar våld eller grymhet mot människor eller djur
   • privata bilder som skadar integriteten
   • är pornografiska
   • satiriska skildringar
   • Representationer som motsäger det petitionen berör
  4. openPetition förbehåller sig rätten att komplettera petitioner med bilder om de illustrerar problemet bättre.
 8. Kommentarer och debatt

  För att moderera debattinlägg och kommentarer gäller vår Netiquette.

 9. Könsmässigt språk

  Vi ser en genderneutralere språket som ett viktigt steg mot att uppnå jämställdhet i vårt samhälle.

  Som en plattform, vi tar det, oavsett i vilken form människor är vana att kommunicera med varandra.

  • Vi använder de officiella reglerna för den tyska stavningen av Dudens
  • Om det inte stör flödet av språket, kallar vi båda könen genom hela eller förkortad form par
  • I förekommande fall, använder vi omväxlande manliga och kvinnliga former.
  • Då och då använder vi redan etablerade könsneutrala ord härrör substantiv i plural, den passiva form eller direkt adress.
  • I enskilda fall använder vi den vanligaste manliga eller kvinnliga formen
  • Innehållet hos våra användare behålls i den angivna formen

  Vi kommer att följa en plattform för att ändra språket mot en könsneutralt språk. Vi kommer inte att verka för förändring och försöker inte förhindra.

  Vi strävar efter ett inkluderande språk, särskilt genom att använda ett enkelt språk.

 10. Varning

  I det osannolika fallet att openPetition skulle vara otillgängligt under en period eller att information skulle gå förlorad, kan du avstå från ersättningskrav som kan ha uppstått eller från eventuella utgifter.

 11. Ändringar

  openPetition förbehåller sig rätten att göra ändringar i användaravtalet. Ändringarna kan inte tillämpas retroaktivt.

Per December 2020

aktuella framställningar

visa alla petitioner

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu