Gebruiksvoorwaarden

Wij zijn een platform voor sociale verandering en verwelkomen de inzet van onze gebruikers. We nodigen iedereen uit zich voor hun zeer verschillende kwesties in te zetten. Vrije meningsuitingen zijn altijd welkom. Om anderen geen schade te berokkenen, zijn er duidelijke regels voor het gebruik van het platform.

 1. Ontoelaatbare petities
  1. Petities die de vrije, democratische basisorde schenden of willen afschaffen, worden beëindigd. Petities die oproepen tot haat en geweld of die de misdaden van het nationaal-socialisme goedkeuren, ontkennen of bagatelliseren, zullen worden beëindigd. Verzoekschriften die de basiswet in twijfel trekken of de strafrechtelijke aansprakelijkheid van het aanzetten tot haat in twijfel trekken, worden beëindigd. Petities gericht tegen de Europese mensenrechtenverdragen of het internationaal recht worden beëindigd.
  2. Petities tegen gerechtsoordelen zijn slechts dan toegelaten, als andere gerechtelijke middelen op de normale gerechtelijke weg geëist worden of een wettelijke regeling geëist wordt, die een met de petities geviseerde rechtspraak in de toekomst onmogelijk zou maken.
  3. Aanstootgevende, denigrerende en discriminerende petities zullen worden beëindigd en geblokkeerd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, beledigingen, vernedering en discriminatie van individuen of groepen mensen die zijn ingedeeld in groepen of die zich identificeren op basis van een of meer van de volgende criteria: geslacht, leeftijd, uiterlijk, afkomst, sociale status, godsdienst, handicap, burgerlijke staat of seksuele geaardheid.
  4. Petities met valse feiten, ontbrekende bronnen of met misleidende weglating van relevante feiten worden beëindigd. openPetition behoudt zich het recht voor om in betwiste gevallen achteraf bronnen op te vragen of essentiële feiten te laten aanvullen.
  5. Petities die subjectief over (het gedrag van) personen of groepen op een denigrerende en generaliserende manier oordelen, worden beëindigd en geblokkeerd. Petities waarin generaliserende uitspraken over hele groepen mensen worden gedaan, die niet bewezen kunnen worden en enkel een persoonlijke mening weerspiegelen, zijn ook ontoelaatbaar. Een inhoudelijke en onderbouwde kritiek op publieke personen of groepen in verband met hun openbare activiteiten is toegestaan.
  6. Petities die alleen naar andere petities verwijzen en geen eigen doelen formuleren, onafhankelijk van die andere petities, worden beëindigd en opgeschort. Dit geldt ook voor petities op andere platforms.
  7. Verzoekschriften met satirische inhoud worden opgenomen in de trollentoren gedegradeerd
  8. Petities met directe of indirecte reclame voor eigen producten, diensten of partijen, zullen worden beëindigd. Petities met directe of indirecte reclame voor partijen zijn toegestaan als de partij zelf met de petitie is begonnen. Petities van sympathisanten of leden van een partij die directe of indirecte reclame voor partijen bevatten, zijn niet toegestaan.
  9. Petities kunnen alleen worden aangevraagd als de indiener zich registreert met zijn eigen volledige naam of namens een rechtspersoon met volledig adres en actief gebruikt e-mailadres. Het e-mailadres wordt gebruikt voor verificatie. Het adres kan worden gebruikt als aanvulling op verificatie door de overheid.
  10. Petities mogen de auteursrechten van derden niet schenden. Bij gebruik van auteursrechtelijk beschermde teksten, afbeeldingen of video's is de indiener verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de rechthebbende en voor het noemen van de bronnen.
  11. Publicatie van persoonsgebonden gegevens van privé-personen is alleen met hun instemming toegestaan.
  12. Verzoekschriften moeten in de lokale taal worden geschreven. Er kunnen verschillende taalversies van een verzoekschrift worden gemaakt.
  13. Petities waarvan de inhoud en/of de claim van de oorspronkelijke petities achteraf is gewijzigd of uitgebreid, worden geblokkeerd.
  14. Verzoekschriften die een verkeerde vertaling vormen van het verzoekschrift in de oorspronkelijke taal door verschillen in relevante inhoud of claim, worden beëindigd.
 2. Beperkte petities
  1. Petities die hun bezorgdheid niet richten tot specifieke personen, rechtspersonen, parlementaire organen of organisaties in de politiek, het bedrijfsleven, de samenleving of het publiek als geheel, worden niet openbaar gemaakt.
  2. Petities die niet aan onze kwaliteitseisen voor petities voldoen, moeten door de indiener worden herzien. Petities die nog bewerkt worden, worden niet openbaar gemaakt.
  3. Petities die alleen de belangen van indiener nastreven, worden als individuele kwesties behandeld. Individuele verzoeken worden niet openbaar gemaakt.
  4. Petities die qua inhoud hetzelfde of vergelijkbaar zijn met petities die al lopen, worden niet openbaar vermeld, maar kunnen nog steeds worden ondertekend. In het belang van de zaak zouden zoveel mogelijk handtekeningen onder één petitie moeten worden gebundeld.
  5. Petities waarbij de ontvanger van de petitie niet gevolmachtigd is om aan de reden die aan de petitie ten grondslag ligt iets te doen, zullen niet openbaar gemaakt worden en de ondertekenaars zullen hiervan op de hoogte gesteld worden.
  6. Als de juistheid van beweringen in een petitie omstreden is of de beweringen niet voldoende onderbouwd, worden de ondersteuners daarop gewezen en wordt de petitie niet openbaar gepubliceerd.
  7. Bij lichte inbreuken tegen onze gebruiksvoorwaarden voor toegelaten petities kan een termijn van 3 dagen ter verwijdering van de inbreuk toegestaan worden. Tijdens deze termijn wordt de petitie niet openbaar bekendgemaakt.
 3. Gebruikerskosten op openPetition
  1. Petities zijn gratis.
  2. Deelname aan petities en het gebruik van alle functies op openPetition zijn gratis.
 4. Rechten en plichten van de opsteller van de petitie
  1. De indiener mag een loopperiode van tussen een week en een jaar in te stellen.
  2. Indiener heeft het recht om de tekst tijdens de abonnementsperiode te herzien, op voorwaarde dat het hoofddoel van het verzoekschrift niet wordt verdraaid.
  3. De opsteller van de petitie heeft het recht zelf het aantal handtekeningen, dat hij zich ten doel stelt, vast te leggen, voor zover de petitie niet aan het parlement, de regering of het bestuursapparaat gericht is.
  4. De opsteller van de petitie heeft de plicht, de tijdens de ondertekeningstermijn binnengekomen handtekeningen, zowel online als op papier, door te kijken en klaarblijkelijk ongeldige handtekeningen te verwijderen.
  5. De indiener verbindt zich ertoe om tijdens de loopperiode van de petitie snel op vragen van lezers te reageren. Vragen worden per e-mail, via een contactformulier doorgestuurd naar de indiener.
  6. De indiener is verplicht de petitie kort na de deadline aan de ontvanger van de petitie over te dragen. 12 maanden na beëindiging krijgen niet-ingediende petitie de status "mislukt".
  7. Als de ontvanger een verzoekschriftencommissie is, behoudt openPetition zich het recht voor een petitie in te dienen bij de geadresseerde commissie als de petitie niet binnen 3 maanden door de indiener is ingediend.
  8. De indiener heeft het recht en de plicht om de ondertekenaars ten allen tijde te informeren over de voortgang van de petitie. Het recht om de supporters op de hoogte te stellen wordt beperkt als berichten niet expliciet verwijzen naar de petitie.
  9. Door een petitie aan te maken via het online platform van openPetition gGmbH, machtigt de indiener openPetition om hem te vertegenwoordigen binnen zijn petitierecht, op voorwaarde dat de indiener zelf geen gebruik maakt van zijn petitierecht. Hieruit ontstaat geen verplichting voor openPetition gGmbH om in ieder geval het petitierecht te vertegenwoordigen.
  10. Verzoekschriften die door de indiener niet verder worden behandeld, kunnen worden overgedragen van de vorige indiener of van openPetition naar een nieuwe indiener.
  11. De indiener heeft het recht de petitie voortijdig te beëindigen indien het verzoek van de petitie achterhaald is of op andere wijze is bereikt. De indiener verbindt zich ertoe de ondertekenaars op de hoogte te stellen van de reden voor het beëindigen van de petitie.
  12. Handtekeningenlijsten mogen door de indiener aan niemand worden doorgestuurd, met uitzondering van de ontvanger.
  13. Na voltooiing van de informatiewerkzaamheden is de indiener verplicht alle aan hem/haar verstrekte handtekeninggegevens (zowel digitale als die op papier) te vernietigen.
 5. Auteursrechten
  1. Eigen teksten, afbeeldingen of video's gepubliceerd op openPetition vallen onder de Creative Commons-licentie van-nc-sa. De attributie omvat het vermelden van het openPetition-platform en het noemen van de auteur (indien bekend).
  2. Als een supporter anoniem een petitie tekent en een opmerking bij zijn handtekening plaatst, moet deze anonimiteit gerespecteerd en beschermd worden. Als gevolg hiervan heeft noch openPetition, noch de indiener het recht om het commentaar te publiceren in verband met de naam van de anonieme supporter.
 6. Transparantie
  1. Gepubliceerde petities worden permanent opgeslagen en kunnen worden opgehaald om redenen van traceerbaarheid van politieke processen. Elke wijziging in de inhoud van de petitie wordt opgeslagen en is openbaar reconstrueerbaar.
  2. Op verzoek worden persoonlijke gegevens in petitieteksten geanonimiseerd.
 7. Redactionele verwerking
  1. openPetition behoudt zich het recht voor om tekst en links in petities, commentaren, bijdragen aan debatten en blogberichten die verwijzen naar externe websites of documenten te verwijderen. Dit geldt in het bijzonder voor links naar pagina's of documenten en teksten die:
   • schending van het landsrecht en de democratische grondrechten en waarden
   • niet in overeenstemming zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) of het internationaal recht (volkenrecht)
   • beledigende en discriminerende uitlatingen jegens individuen of groepen mensen bevatten)
   • voldoen niet aan onze kwaliteitseisen
  2. openPetition behoudt zich het recht voor om geschikte bronnen toe te voegen voor een betere begrijpelijkheid en om petitieteksten te redigeren, mits deze aanpassingen dienen om de leesbaarheid te verbeteren en de essentie van de petitie niet veranderen.
  3. openPetition behoudt zich het recht voor om afbeeldingen en video's van petities in de volgende gevallen te verwijderen::
   • beelden die een aanstootgevende werking op mensen kunnen hebben
   • geweld of wreedheid tegen mens of dier
   • privé-opnamen die de privacy schenden
   • pornografisch beeldmateriaal
   • satirische afbeeldingen
   • afbeeldingen die de inhoud van de petitie tegenspreken
  4. openPetition behoudt zich het recht voor om afbeeldingen van petities toe te voegen als deze het probleem beter illustreren.
 8. Bijdragen tot debatten en commentaren

  Voor de moderatie van bijdragen aan het debat en opmerkingen geldt onze Netiquette.

 9. Gendergeschikt taalgebruik

  Wij zien een meer genderneutrale taal als een belangrijke stap om gendergelijkheid in onze samenleving te bereiken.

  Als platform houden we rekening met de vorm waarin mensen gewend zijn om met elkaar te communiceren.

  • We gebruiken de officiële Duden-spelregels
  • Waar het de spraakstroom niet verstoort, verwijzen we naar beide geslachten met behulp van de volledige of verkorte paarvorm
  • Waar nodig gebruiken we afwisselend de mannelijke en vrouwelijke vormen.
  • Van tijd tot tijd gebruiken we reeds gevestigde genderneutrale woorden, meervoudsvormen, de passieve vorm of de directe aanspreekvorm.
  • In individuele gevallen gebruiken we de meer gebruikelijke mannelijke of vrouwelijke vorm
  • Inhoud van onze gebruikers wordt bewaard in de opgegeven vorm

  Als platform begeleiden we de taalverandering naar genderspecifiek taalgebruik. We zullen de verandering niet forceren en ook niet proberen te voorkomen.

  We streven naar een inclusieve taal, vooral door het gebruik van eenvoudige taal.

 10. Vrijwaring

  In het onwaarschijnlijke geval dat de dienstverlening van openPetition uitvalt of gegevens verloren gaan, ziet u af van eisen tot schadevergoeding voor mogelijk ontstane schade of daardoor ontstane kosten

 11. Wijzigingen

  openPetition behoudt zich het recht voor wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Wijzigingen met terugwerkende kracht zijn uitgesloten.

Status: december 2020

Huidige petities

toon alle petities

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je zorgen kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu promoten