Gebruiksvoorwaarden

Wij zijn een platform voor sociale verandering en verwelkomen de inzet van onze gebruikers. We nodigen iedereen uit zich voor hun zeer verschillende kwesties in te zetten. Vrije meningsuitingen zijn altijd welkom. Om anderen geen schade te berokkenen, zijn er duidelijke regels voor het gebruik van het platform.

 1. Ontoelaatbare petities
  1. Petities die de vrije, democratische basisorde schenden of willen afschaffen, worden beëindigd. Petities die oproepen tot haat en geweld of die de misdaden van het nationaal-socialisme goedkeuren, ontkennen of bagatelliseren, zullen worden beëindigd. Petities die de grondwet in twijfel trekken of de strafrechtelijke aansprakelijkheid van het aanzetten tot haat in twijfel trekken, worden beëindigd. Petities gericht tegen de Europese mensenrechtenverdragen of het internationaal recht worden beëindigd.
  2. Petities tegen gerechtsoordelen zijn slechts dan toegelaten, als andere gerechtelijke middelen op de normale gerechtelijke weg geëist worden of een wettelijke regeling geëist wordt, die een met de petities geviseerde rechtspraak in de toekomst onmogelijk zou maken.
  3. Aanstootgevende, denigrerende en discriminerende verzoekschriften zullen worden beëindigd en geblokkeerd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, beledigingen, vernedering en discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, uiterlijk, afkomst, sociale status, religie, handicap, burgerlijke staat of seksuele geaardheid.
  4. Verzoekschriften die valse feitelijke verklaringen, ontbrekende bronnen of misleidende weglating van relevante feiten bevatten, zullen worden beëindigd. openPetition behoudt zich het recht voor om in controversiële zaken achteraf bronnen op te vragen of essentiële feiten te laten aanvullen.
  5. Petities die subjectief over (het gedrag van) personen of groepen op een denigrerende en generaliserende manier oordelen, worden beëindigd en geblokkeerd. Petities waarin generaliserende uitspraken over hele groepen mensen worden gedaan, die niet bewezen kunnen worden en enkel een persoonlijke mening weerspiegelen, zijn ook ontoelaatbaar. Een inhoudelijke en onderbouwde kritiek op publieke personen of groepen in verband met hun openbare activiteiten is toegestaan.
  6. Petities die alleen naar andere petities verwijzen en geen eigen doelen formuleren, onafhankelijk van die andere petities, worden beëindigd en opgeschort. Dit geldt ook voor petities op andere platforms.
  7. Petities met satirische inhoud worden opgenomen in de trollentoren
  8. Petities met directe of indirecte reclame voor eigen producten, diensten of partijen, zullen worden beëindigd. Petities met directe of indirecte reclame voor partijen zijn toegestaan als de partij zelf met de petitie is begonnen. Petities van sympathisanten of leden van een partij die directe of indirecte reclame voor partijen bevatten, zijn niet toegestaan.
  9. Petities kunnen alleen worden aangevraagd als de indiener zich registreert met zijn eigen volledige naam of namens een rechtspersoon met volledig adres en actief gebruikt e-mailadres. Het e-mailadres wordt gebruikt voor verificatie. Het adres kan worden gebruikt als aanvulling op verificatie door de overheid.
  10. Verzoekschriften mogen geen inbreuk maken op de auteursrechten van derden. Bij gebruik van auteursrechtelijk beschermde teksten, afbeeldingen of video's is indiener verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de rechthebbenden en voor het vermelden van de bronnen.
  11. Publicatie van persoonsgebonden gegevens van privé-personen is alleen met hun instemming toegestaan.
  12. Petities moeten worden geschreven in de respectievelijke officiële taal van het land. Er kunnen extra taalvarianten van een verzoekschrift worden aangemaakt.
  13. Petities waarvan de inhoud en/of de claim van de oorspronkelijke petities achteraf is gewijzigd of uitgebreid, worden geblokkeerd.
  14. Petities die een verkeerde vertaling hebben van de petitie in de oorspronkelijke taal door verschillen in relevante inhoud of claim, worden beëindigd.
 2. Beperkte petities
  1. Petities die hun bezorgdheid niet richten tot specifieke personen, rechtspersonen, parlementaire organen of organisaties in de politiek, het bedrijfsleven, de samenleving of het publiek als geheel, worden niet openbaar gemaakt.
  2. Petities die niet aan onze kwaliteitseisen voor petities voldoen, moeten door de indiener worden herzien. Petities die nog bewerkt worden, worden niet openbaar gemaakt.
  3. Petities die alleen de belangen van indiener nastreven, worden als individuele kwesties behandeld. Individuele verzoeken worden niet openbaar gemaakt.
  4. Petities die dezelfde of vergelijkbare inhoud hebben als bestaande petities worden niet openbaar vermeld, maar kunnen nog steeds worden ondertekend. In het belang van de zaak moeten zoveel mogelijk handtekeningen gebundeld worden onder één petitie.
  5. Petities waarbij de ontvanger van de petitie niet gevolmachtigd is om aan de reden die aan de petitie ten grondslag ligt iets te doen, zullen niet openbaar gemaakt worden en de ondertekenaars zullen hiervan op de hoogte gesteld worden.
  6. Als de juistheid van uitspraken in een petitie wordt betwist, of als de uitspraken speculatief, tegenstrijdig of niet voldoende wetenschappelijk bewezen zijn, worden achterban hiervan op de hoogte gesteld en wordt de petitie niet openbaar vermeld. openPetition vraagt u om via geschikte bronnen naar informatie over het onderwerp van de petitie te zoeken voordat u deze ondertekent.
  7. Bij lichte inbreuken tegen onze gebruiksvoorwaarden voor toegelaten petities kan een termijn van 3 dagen ter verwijdering van de inbreuk toegestaan worden. Tijdens deze termijn wordt de petitie niet openbaar bekendgemaakt.
  8. Als de inhoud van een petitie op een zeer eenzijdige manier is geformuleerd, als er significante, tegenstrijdige meningen van deskundigen of fundamentele, aanvullende informatie over het onderwerp zijn, behoudt openPetition zich het recht voor om degenen die de petitie ondersteunen hierop te wijzen.
 3. Gebruikskosten op openPetition
  1. Petities zijn gratis.
  2. Deelname aan petities en het gebruik van alle functies op openPetition zijn gratis.
 4. Rechten en plichten van de opsteller van de petitie
  1. De indiener mag een loopperiode van tussen een week en een jaar in te stellen.
  2. De indiener heeft het recht om de tekst tijdens de tijd van ondertekenen te herzien, op voorwaarde dat het hoofddoel van de petitie niet wordt veranderd.
  3. De opsteller van de petitie heeft het recht zelf het aantal handtekeningen, dat hij zich ten doel stelt, vast te leggen, voor zover de petitie niet aan het parlement, de regering of het bestuursapparaat gericht is.
  4. De opsteller van de petitie heeft de plicht, de tijdens de ondertekeningstermijn binnengekomen handtekeningen, zowel online als op papier, door te kijken en klaarblijkelijk ongeldige handtekeningen te verwijderen.
  5. De indiener verbindt zich ertoe om tijdens de loopperiode van de petitie snel op vragen van lezers te reageren. Vragen worden per e-mail, via een contactformulier doorgestuurd naar de indiener.
  6. De indiener is verplicht de petitie kort na de deadline aan de ontvanger van de petitie over te dragen. 12 maanden na beëindiging krijgen niet-ingediende petitie de status "mislukt".
  7. Als de ontvanger een verzoekschriftencommissie is, behoudt openPetition zich het recht voor een petitie in te dienen bij de geadresseerde commissie als de petitie niet binnen 3 maanden door de indiener is ingediend.
  8. De indiener heeft het recht en de plicht om de ondertekenaars ten allen tijde te informeren over de voortgang van de petitie. Het recht om de supporters op de hoogte te stellen wordt beperkt als berichten niet expliciet verwijzen naar de petitie.
  9. Door een petitie aan te maken via het online platform van openPetition gGmbH, machtigt de indiener openPetition om hem te vertegenwoordigen binnen zijn petitierecht, op voorwaarde dat de indiener zelf geen gebruik maakt van zijn petitierecht. Hieruit ontstaat geen verplichting voor openPetition gGmbH om in ieder geval het petitierecht te vertegenwoordigen.
  10. Petities die door de indiener niet verder worden behandeld, kunnen worden overgedragen van de vorige indiener of van openPetition naar een nieuwe indiener.
  11. De indiener heeft het recht de petitie voortijdig te beëindigen indien het verzoek van de petitie achterhaald is of op andere wijze is bereikt. De indiener verbindt zich ertoe de ondertekenaars op de hoogte te stellen van de reden voor het beëindigen van de petitie.
  12. Handtekeningenlijsten mogen door de indiener aan niemand worden doorgestuurd, met uitzondering van de ontvanger.
  13. Na voltooiing van de informatiewerkzaamheden is de indiener verplicht alle aan hem/haar verstrekte handtekeninggegevens (zowel digitale als die op papier) te vernietigen.
 5. Auteursrechten
  1. Uw eigen teksten, afbeeldingen of video's gepubliceerd op openPetition vallen onder de Creative Commons-licentie van-nc-sa. Attributie omvat het vermelden van het openPetition platform en het noemen van de auteur (indien bekend).
  2. Mocht een ondersteuner anoniem een petitie ondertekenen en commentaar toevoegen aan zijn handtekening, dan moet deze anonimiteit gerespecteerd en beschermd worden. Als gevolg hiervan heeft noch openPetition , noch de indiener het recht om de opmerking in verband met de naam van de geanonimiseerde supporter te publiceren.
 6. Transparantie
  1. Gepubliceerde petities worden permanent opgeslagen en kunnen worden opgehaald om redenen van traceerbaarheid van politieke processen. Elke wijziging in de inhoud van de petitie wordt opgeslagen en is openbaar reconstrueerbaar.
  2. Op verzoek worden persoonlijke gegevens in petitieteksten geanonimiseerd.
 7. Redactionele verwerking
  1. openPetition behoudt zich het recht voor om teksten en links in petities, commentaren, debatbijdragen en blogberichten te verwijderen die verwijzen naar externe websites of documenten. Dit geldt in het bijzonder voor links naar pagina's of documenten en teksten die...
   • schending van het landsrecht en de democratische grondrechten en waarden
   • niet in overeenstemming zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) of het internationaal recht (volkenrecht)
   • beledigende en discriminerende uitingen jegens individuen of groepen mensen bevatten)
   • voldoen niet aan onze kwaliteitsvoorwaarden
  2. openPetition behoudt zich het recht voor om geschikte bronnen toe te voegen voor een betere begrijpelijkheid en petitieteksten redactioneel te redigeren, op voorwaarde dat deze bewerkingen dienen om de leesbaarheid te verbeteren en de essentie van de petitie niet veranderen.
  3. openPetition behoudt zich het recht voor om petitieafbeeldingen en video's te verwijderen in de volgende gevallen:
   • beelden die een aanstootgevende werking op mensen kunnen hebben
   • geweld of wreedheid tegen mens of dier
   • privé-opnamen die de privacy schenden
   • pornografisch beeldmateriaal
   • satirische afbeeldingen
   • uitingen die de inhoud van de petitie tegenspreken
  4. openPetition behoudt zich het recht voor om petitieafbeeldingen toe te voegen als deze de kwestie beter illustreren.
  5. openPetition behoudt zich het recht voor om oproepen tot donaties in de petitietekst te verwijderen. Als een oproep tot donaties het doel van de petitie dient, kan deze worden gepubliceerd in een mededeling aan de achterban. Punt 4.8. De gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.
 8. Bijdragen tot debatten en commentaren

  Voor de moderatie van bijdragen aan het debat en opmerkingen geldt onze Netiquette.

 9. Geslachtsgeschikte taal

  Wij zien meer genderneutraal taalgebruik als een belangrijke stap op weg naar het bereiken van gendergelijkheid in onze samenleving.

  Als platform houden wij rekening met de vorm waarin mensen gewend zijn om met elkaar te communiceren.

  • Wij hanteren de officiële Duitse spellingsregels van Duden
  • Waar het de taalstroom niet verstoort, verwijzen we naar beide geslachten met behulp van de volledige of verkorte paarvorm
  • Waar nodig gebruiken we afwisselend de mannelijke en vrouwelijke vorm.
  • Zo nu en dan gebruiken we gevestigde sekseneutrale woorden, meervoudige zelfstandige naamwoorden, de passieve vorm of directe aanspreekvorm.
  • In individuele gevallen gebruiken we de meer gebruikelijke mannelijke of vrouwelijke vorm
  • De inhoud van onze gebruikers blijft in de huidige vorm behouden

  Als platform begeleiden wij de taalverandering naar een gendergeschikte taal. Wij zullen geen verandering forceren of proberen deze te voorkomen.

  Wij streven ernaar om inclusieve taal te gebruiken, vooral door het gebruik van eenvoudige taal.

 10. Vrijwaring

  In het onwaarschijnlijke geval dat de dienstverlening van openPetition uitvalt of gegevens verloren gaan, ziet u af van eisen tot schadevergoeding voor mogelijk ontstane schade of daardoor ontstane kosten

 11. Wijzigingen

  openPetition behoudt zich het recht voor wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Wijzigingen met terugwerkende kracht zijn uitgesloten.

Vanaf: maart 2024

Huidige petities

toon alle petities

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je kwesties kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu ondersteunen