Pogoji uporabe

Smo platforma za družbene spremembe in pozdravljamo predanost naših uporabnikov. Vabimo vse, da se vključijo v svoje zelo različne skrbi. Svoboda izražanja in volja sta vedno dobrodošli. Za zagotovitev, da ti ne škodijo drugim, obstajajo jasna pravila za uporabo platforme.

 1. Neveljavne peticije
  1. Peticije, ki kršijo svobodni, demokratični temeljni red ali ga želijo odpraviti, bodo ustavljene. Peticije, ki pozivajo k sovraštvu in nasilju ali odobravajo, zanikajo ali trivializirajo zločine nacionalsocializma, bodo ukinjene. Peticije, ki dvomijo v temeljni zakon ali dvomijo o kazenski odgovornosti za spodbujanje sovraštva, so zaključene. Peticije proti Evropskim konvencijam o človekovih pravicah ali mednarodnemu pravu bodo zaključene.
  2. Zahteve zoper sodne odločbe so dopustne le, če so nadaljna pravna sredstva zasledovana preko običajnih pravnih poteh ali če se zahteva pravna ureditev, ki bi onemogočila sodno prakso izpodbijanih peticij v prihodnosti
  3. Žaljive, slabšalne in diskriminatorne peticije bodo ukinjene in blokirane. To vključuje, a ni omejeno na, žalitve, poniževanje in diskriminacijo posameznikov ali skupin ljudi, ki so razvrščeni v skupine ali se identificirajo po enem ali več naslednjih kriterijih: spol, starost, videz, izvor, družbeni status, vera, invalidnost, zakonski stan ali spolna usmerjenost.
  4. Peticije z napačnimi navedbami dejstev, manjkajočimi viri ali z zavajajočo opustitvijo relevantnih dejstev bodo ukinjene. openPetition si pridržuje pravico naknadno zahtevati vire v spornih primerih ali dopolniti bistvena dejstva.
  5. Peticije, ki omalovažujejo, glede na subjektivno stališče, obnašanje oseb ali skupin na ponižujoč in pavšalen način, se ukinejo in blokirajo. Nedopustne so tudi peticije, v katerih so vseobsegajoča pripisovanja celotnim skupinam ljudi, ki jih ni mogoče dokazati in odražajo samo njihovo mnenje. Dovoljena je vsebinska in utemeljena kritika javnih oseb ali skupin v zvezi z njihovo javno dejavnostjo.
  6. Peticije, ki se nanašajo samo na druge peticije in ne oblikujejo nobenih posebnih ciljev, neodvisnih od teh peticij, bodo zaključene in ukinjene. To velja tudi za peticije na drugih platformah.
  7. Peticije s satirično vsebino bodo premaknjene v Troll stolp
  8. Peticije z neposrednim ali posrednim oglaševanjem lastnih izdelkov, storitev ali političnih strank se ukinejo. Peticije z neposrednim ali posrednim oglaševanjem politične stranke so dovoljene, če je stranka sama začela s peticijo. Peticije, ki so jih sprožili simpatizerji ali člani stranke, ki vključujejo neposredno ali posredno oglaševanje za stranko, niso dovoljene.
  9. Peticije so lahko vložene samo, če se vlagatelj prijavi s svojim polnim imenom ali v imenu pravne osebe z navedbo polnega naslova in elektronskega naslova, ki je aktiven. Za preverjanje bo uporabljen e-poštni naslov. Naslov bo lahko preverjan lahko s strani javnih organov.
  10. Peticije ne smejo kršiti avtorskih pravic tretjih oseb. Pri uporabi avtorsko zaščitenih besedil, slik ali video posnetkov je pobudnik dolžan pridobiti soglasje imetnika pravic in navesti vire.
  11. Objava osebnih podatkov zasebnih oseb je dovoljena le z njihovim soglasjem.
  12. Peticije morajo biti napisane v ustreznem nacionalnem jeziku. Ustvarite lahko dodatne jezikovne različice peticije.
  13. Peticije, katerih vsebina in/ali zahteva prvotne peticije je bila spremenjena ali razširjena, bodo blokirane.
  14. Peticije, ki predstavljajo napačen prevod peticije v izvirnem jeziku, ker se razlikujejo po ustrezni vsebini ali zahtevku, bodo ukinjene.
 2. Omejene peticije
  1. Peticije, ki niso naslovljene na določenih osebe, pravnih osebe, parlamentarne organe ali organizacije v politiki, podjetju, družbi ali javnosti kot celoti, niso javno objavljene.
  2. Peticije,ki ne dosegajo naših Zahtev glede kakovosti peticij , bodo morale biti revidirane s strani vlagatelja. Peticije v reviziji ne bodo javno objavljene.
  3. Peticije, ki zasledujejo samo interese vlagatelja, se obravnavajo kot posamezne zahteve. Posamezne zahteve niso javno objavljene.
  4. Peticije, ki so vsebinsko enake ali podobne peticijam, ki že potekajo, ne bodo javno objavljene, vendar jih bo še vedno mogoče podpisati. V interesu zadeve naj se pod eno peticijo združi čim več podpisov.
  5. Peticije, pri katerih naslovnik peticije ni pooblaščen za odločanje o vprašanju peticije, ne bodo javno objavljene in podporniki bodo o tem obveščeni.
  6. Če je točnost navedb v peticiji sporna ali če izjave niso dovolj dokumentirane, bodo podporniki obveščeni in peticija ne bo javno objavljena.
  7. Za lažje kršitve naših pogojev uporabe za dovoljene peticije se lahko uvede obdobje 3 dni za odpravo kršitev. V tem obdobju peticija ne bo javno objavljena.
 3. Uporabniške pristojbine na openPetition
  1. Peticije so brezplačne.
  2. Sodelovanje pri peticijah in uporaba vseh funkcij na openPetition sta brezplačna.
 4. Pravice in obveznosti pobudnika
  1. Pobudnik ima pravico določiti naročniško obdobje od enega tedna do enega leta.
  2. Pobudnik ima v času naročnine pravico do popravka besedila, če ne izkrivlja glavnega namena pobude.
  3. Pobudnik ima pravico do proste izbire cilja zbiranja podpisov, če peticija ni naslovljena na parlament, vlado ali upravo.
  4. Pobudnik se zavezuje, da bo v času naročniškega obdobja prejete spletne in papirnate podpise pregledal in očitno neveljavne podpise izbrisal.
  5. Pobudnik se zavezuje, da bo v času trajanja naročnine ažurno odgovarjal na vprašanja bralcev. Povpraševanje se pobudnikom posreduje po elektronski pošti preko kontaktnega obrazca.
  6. Pobudnik je dolžan pobudo izročiti prejemniku pobude takoj po poteku naročniškega obdobja. 12 mesecev po koncu naročniškega obdobja dobijo neoddane peticije status "neuspešno".
  7. Če je prejemnik peticijski odbor, si openPetition pridržuje pravico, da peticijo predloži naslovljenemu odboru, če peticije ni vložil sam vlagatelj v 3 mesecih.
  8. Pobudnik ima pravico in dolžnost svoje podpornike kadarkoli obveščati o poteku peticije. Pravica podpornikov do obvestila je omejena, če se sporočila izrecno ne nanašajo na vprašanje peticije.
  9. Z ustvarjanjem peticije preko spletne platforme openPetition gGmbH pobudnik pooblašča openPetition , da ga lahko zastopa v okviru njegove pravice do peticije, pod pogojem, da pobudnik svoje pravice do peticije ne izkoristi sam. To v nobenem primeru ne zavezuje openPetition gGmbH, da zastopa pravico do peticije.
  10. Peticije, ki jih vlagatelj peticije ne nadaljuje, je mogoče prenesti s prejšnjega vlagatelja peticije ali iz openPetition na novega vlagatelja peticije.
  11. Pobudnik ima pravico svojo pobudo predčasno ustaviti, če je pobuda zastarala ali je bila dosežena na drug način. Pobudnik se zavezuje, da bo svoje somišljenike obvestil o razlogu za prekinitev peticije.
  12. Pobudnik podpisnih list in obrazcev za zbiranje ne sme posredovati nikomur drugemu, razen prejemniku peticije.
  13. Po opravljenem informativnem delu je pobudnik dolžan uničiti vse podatke o podpisu, ki so mu bili na voljo v digitalni ali tiskani obliki.
 5. Avtorske pravice
  1. Za lastna besedila, slike ali videe, objavljene na openPetition, velja licenca Creative Commons by-nc-sa. Pripis vključuje omembo platforme openPetition in navedbo avtorja (če je znan).
  2. Če podpornik anonimno podpiše peticijo in svojemu podpisu doda komentar, je treba to anonimnost spoštovati in varovati. Zaradi tega niti openPetition niti pobudnik nimata pravice do objave komentarja v povezavi z imenom anonimnega podpornika.
 6. Transparentnost
  1. Objavljene peticije so zaradi sledljivosti političnih procesov trajno shranjene in dostopne. Vsaka sprememba vsebine peticije se shrani in jo je mogoče javno rekonstruirati.
  2. Na zahtevo bodo osebni podatki, objavljeni v besedilu peticije, anonimizirani.
 7. Uredniška obdelava
  1. openPetition si pridržuje pravico do odstranitve besedil in povezav v peticijah, komentarjih, prispevkih k razpravam in zapisih v blogih, ki se nanašajo na zunanje spletne strani ali dokumente. To velja zlasti za povezave do strani ali dokumentov in besedil, ki
   • kršiti državno pravo ter osnovne demokratične pravice in vrednote
   • niso v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah ali mednarodnim pravom
   • vsebujejo žaljive in diskriminatorne izjave do posameznikov ali skupin ljudi)
   • ne izpolnjujejo naših zahtev glede kakovosti
  2. openPetition si pridržuje pravico do dodajanja ustreznih virov za boljšo razumljivost in urejanja besedila peticije, če so ta urejanja namenjena izboljšanju berljivosti in ne spreminjajo bistva peticije.
  3. openPetition si pridržuje pravico do odstranitve slik in videoposnetkov peticije v naslednjih primerih:
   • Prikazi, ki lahko šokirajo ljudi
   • Nasilje ali krutost nad človekom ali živaljo
   • zasebni posnetki, ki kršijo zasebnost
   • pornografske upodobitve
   • satirične upodobitve
   • Navedbe, ki so v nasprotju z namenom peticije
  4. openPetition si pridržuje pravico, da doda slike peticije, če bolje ponazarjajo zadevo.
 8. Debatni prispevki in komentarji

  Naš spletni bonton velja za moderiranje razpravnih prispevkov in komentarjev.

 9. Jezik, ki ustreza spolu

  Bolj spolno nevtralen jezik vidimo kot pomemben korak k doseganju enakosti spolov v naši družbi.

  Kot platforma upoštevamo obliko, v kateri so ljudje navajeni komunicirati med seboj.

  • Uporabljamo uradna pravila črkovanja Duden
  • Kadar to ne moti govornega toka, oba spola označujemo s polno ali skrajšano parno obliko
  • Kjer je primerno, izmenično uporabljamo moško in žensko obliko.
  • Občasno uporabljamo že uveljavljene spolno nevtralne besede, množinske samostalnike, trpno ali neposredno obliko nagovora.
  • V posameznih primerih uporabljamo pogostejšo moško ali žensko obliko
  • Vsebina naših uporabnikov bo ohranjena v dani obliki

  Kot platforma bomo spremljali spremembo jezika v smeri spolno ustreznega jezika. Spremembe ne bomo izsiljevali, niti je ne bomo poskušali preprečiti.

  Prizadevamo si za vključujoč jezik, zlasti z uporabo preprostega jezika.

 10. Zavrnitev odgovornosti

  V malo verjetnem primeru, da storitev openPetition odpove ali se izgubijo podatki, se odpovedujete kakršni koli odškodnini za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala, ali stroškom, nastalim zaradi tega.

 11. Spremembe

  openPetition si pridržuje pravico do spremembe pogojev uporabe. Uporaba spremenjenih pogojev uporabe za nazaj je izključena.

Stanje: december 2020

Aktualne peticije

ogled vseh peticij

Pomagajte povečati udeležbo državljanov. Želimo, da bi bili vaši pomisleki slišani in hkrati ostali neodvisni.

Promovirajte zdaj