Warunki korzystania

Jesteśmy platformą zmian społecznych i cieszymy się z zaangażowania naszych użytkowników. Zapraszamy wszystkich do pracy nad ich różnymi problemami- wolność wypowiedzi jest zawsze mile widziana. Aby uniknąć wyrządzania szkody innym, istnieją jasne zasady korzystania z platformy.

 1. Niedopuszczalne petycje
  1. Petycje, które naruszają wolny, demokratyczny porządek podstawowy lub chcą go obalić, zostają zakończone. Petycje wzywające do nienawiści i przemocy lub poparcia, zaprzeczenia lub trywializacji zbrodni narodowego socjalizmu są kończone. Petycje kwestionujące Ustawę Zasadniczą lub kwestionujące odpowiedzialność karną buntu są zakończone. Petycje skierowane przeciwko europejskim konwencjom praw człowieka lub prawu międzynarodowemu zostały zakończone.
  2. Petycje przeciwko wyrokom sądowym są dopuszczalne tylko wtedy, gdy w ramach zwykłego wymiaru sprawiedliwości wymagane są dalsze środki prawne lub wymagane są przepisy prawne, które uniemożliwiłyby orzecznictwo w sprawie petycji w przyszłości.
  3. Obraźliwe, uwłaczające i dyskryminujące petycje być zatrzymany i zablokowany. Dotyczy to jednak między innymi, nie tylko obraza, oczernianie i dyskryminacja wobec osób lub grup, które są przypisane do jednej lub więcej z poniższych kryteriów grup lub przypisać do siebie: płeć, wiek, wygląd, pochodzenie, status społeczny, religię, niepełnosprawność, stan cywilny lub orientację seksualną.
  4. Petycje z fałszywymi roszczeniami faktycznymi, brakującymi źródłami lub wprowadzającymi w błąd defraudacjami odpowiednich faktów zostają zakończone. openPetition zastrzega sobie prawo do późniejszego żądania źródeł w kontrowersyjnych sprawach lub uzupełnienia istotnych faktów.
  5. Petycje, które sądząc z subiektywnego punktu widzenia na temat (zachowania) osób lub grup uwłaczających i powszechnych, zostaną zakończone i zawieszone. Niedopuszczalne są również petycje, w których dokonuje się całościowych przypisań do całych grup ludzi, których nie można udowodnić i które odzwierciedlają tylko ich własną opinię. Dozwolona jest merytoryczna i uzasadniona krytyka osób publicznych lub grup w związku z ich działalnością publiczną.
  6. Petycje, które odnoszą się jedynie do innych petycji i nie określają odrębnych celów niezależnych od tych petycji, zostaną rozwiązane i zawieszone. Dotyczy to również petycji na innych platformach.
  7. Petycje zawierające treści satyryczne zostaną przeniesione do filaru
  8. Petycje z bezpośrednią lub pośrednią reklamą własnych produktów, usług lub stron wygasają. Petycje z bezpośrednią lub pośrednią reklamą dla stron są dozwolone, jeśli strona sama rozpoczęła petycję. Petycje wszczęte przez sympatyków lub członków partii, które zawierają bezpośrednie lub pośrednie reklamy partii, są niedozwolone.
  9. Petycje można składać tylko wtedy, gdy składający petycję zarejestruje się pod swoim pełnym imieniem i nazwiskiem lub w imieniu osoby prawnej, podając pełny adres i aktywnie używany adres e-mail. Adres e-mail zostanie wykorzystany do weryfikacji. Adres może być używany dodatkowo do weryfikacji przez władze publiczne.
  10. Petycje nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Podczas korzystania z chronionych prawem autorskim tekstów, zdjęć lub filmów jest odpowiedzialny za petycję uzyskania zgody posiadaczy praw i wymienić źródła.
  11. Publikacja danych osobowych osób niepublicznych jest dozwolone wyłącznie za ich zgodą.
  12. Petycje muszą być napisane w języku lokalnym. Można utworzyć więcej wersji językowych petycji.
  13. Petycje, których treść i / lub roszczenie do pierwotnej petycji zostały zmienione lub rozszerzone z perspektywy czasu, zostaną zablokowane.
  14. Petycje, które stanowią nieprawidłowe tłumaczenie petycji na język oryginalny z powodu odmiennej treści lub żądania, zostaną anulowane.
 2. Ograniczone petycje
  1. Petycje, które nie kierują swoich obaw do konkretnych osób, osób prawnych, organów parlamentarnych lub organizacji politycznych, biznesowych, społecznych lub ogółu społeczeństwa, nie są publicznie notowane.
  2. Petycje, które nie spełniają naszych wymagań jakościowych dla petycji musza zostać zrewidowane przez składającego petycję. Poprawione petycje nie będą publicznie wylistowane
  3. Petycje, które służą wyłącznie interesom składającego petycję, są traktowane jako kwestie indywidualne. Poszczególne wnioski nie są wymienione publicznie.
  4. Treść petycji równe lub zbliżone do toczących petycji nie są notowane publicznie, ale pozostają one podpisane. W interesie koncernu wiele podpisów, jak to możliwe powinny być powiązane pod petycją.
  5. Petycje skierowane do adresata, który nie jest w stanie podjąć w jej sprawie decyzji nie będą pojawiać się na liście i zwolennicy będą o tym informowani.
  6. Jeśli dokładność oświadczeń w petycji jest kontrowersyjna lub jeśli oświadczenia nie są wystarczająco uzasadnione, wspierający zostaną powiadomieni, a petycja nie zostanie publicznie wymieniona.
  7. W przypadku lekkich naruszeń naszych warunków korzystania z dozwolonych petycji może zostać przyznany okres 3 dni na usunięcie naruszeń. W tym okresie petycja nie będzie dostępna publicznie
 3. Opłaty użytkowników na openPetition
  1. Petycje są bezpłatne.
  2. Udział w petycjach, a także korzystanie z wszystkich funkcji na openPetition są bezpłatne.
 4. Prawa i obowiązki petenta
  1. Składający petycję ma prawo ustalić okres subskrypcji na okres od jednego tygodnia do jednego roku.
  2. Składający petycję ma prawo do zmiany tekstu w okresie subskrypcji, pod warunkiem że podstawowy cel petycji nie zostanie zakłócony.
  3. Wnioskodawca może wybrać cel zbiórki podpisów, jeśli petycja nie jest skierowana do parlamentu, rządu lub administracji.
  4. Składający petycję musi sprawdzać podpisy online i offline i usuwać te, które można rozpoznać jako nieważne.
  5. Składający petycję zobowiązuje się do niezwłocznego reagowania na prośby czytelników w okresie subskrypcji. Wnioski zostaną przekazane składającym petycję za pośrednictwem formularza kontaktowego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  6. Składający petycję jest zobowiązany do przekazania petycji odbiorcy petycji wkrótce po zakończeniu okresu subskrypcji. 12 miesięcy po zakończeniu okresu subskrypcji petycje, które nie zostały złożone, otrzymają status „nieudane”.
  7. Jeśli odbiorcą jest komisją petycji, openPetition zastrzega sobie prawo petycji do komisji adresowanej, jeśli petycja nie zostanie złożona przez składającego petycję w ciągu 3 miesięcy.
  8. Składający petycję ma prawo i obowiązek nieustannie informować swoich zwolenników o postępach w składaniu wniosku. Prawo do powiadomienia zwolenników jest ograniczone, jeśli wiadomości nie odnoszą się wyraźnie do obaw petycji.
  9. Składając petycje za pośrednictwem platformy internetowej openPetition gGmbh, składający petycję upoważnia openPetition do reprezentowania go w ramach jego prawa do petycji, chyba że składający petycję skorzysta z jego prawa do petycji. W żadnym wypadku openPetition gGmbH nie ma obowiązku reprezentowania prawa do petycji.
  10. Petycje, które nie są rozpatrywane przez składającego petycję, mogą zostać przeniesione z poprzedniego składającego petycję lub z openPetition do nowego składającego petycję.
  11. Składający petycję ma prawo przedwcześnie zakończyć składanie petycji, jeżeli wniosek o petycję jest nieaktualny lub został osiągnięty w inny sposób. Składający petycję zobowiązuje się poinformować swoich zwolenników o przyczynie zakończenia petycji.
  12. Listy podpisów i kwestionariusze nie mogą być przekazywane przez składającego petycję nikomu poza składającym petycję.
  13. Po zakończeniu prac informacyjnych składający petycję jest zobowiązany do zniszczenia wszystkich danych podpisu przekazanych mu cyfrowo lub w formie drukowanej.
 5. Prawo autorskie
  1. Własnością opublikowany na openPetition tekstów, zdjęć lub filmów na licencji Creative Commons by-nc-sa logowania. Przypisanie zawiera wzmiankę o openPetition platformy i pod warunkiem, że autor (o ile jest znany).
  2. Jeśli zwolennikiem podpisania petycji anonimową i jego podpis dodać komentarz, ta anonimowość ma być szanowana i chroniona. W konsekwencji, ani openPetition ani wnioskodawca ma prawo do wypowiedzenia się w związku z nazwą anonimowego kibica opublikować.
 6. Transparentność
  1. Opublikowane petycje są stale przechowywane i możliwe do odzyskania ze względu na możliwość śledzenia procesów politycznych. Wszelkie zmiany treści petycji zostaną zapisane i odtworzone publicznie.
  2. Na żądanie dane osobowe opublikowane w tekstach petycji zostaną zanonimizowane.
 7. Zmiany redakcyjne
  1. openPetition zastrzega sobie prawo do usuwania tekstów i linków w petycjach, komentarzach, wkładach do debat i wpisach na blogu, które odnoszą się do zewnętrznych stron internetowych lub dokumentów. Dotyczy to w szczególności linków do stron lub dokumentów i tekstów, które
   • naruszają prawo stanowe oraz podstawowe prawa i wartości demokratyczne
   • nie są zgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka albo z Prawem Międzynarodowym
   • nieuczciwe i dyskryminujące uwagi wobec jednostek lub grup)
   • nie nasz Warunki jakościowe spełnić
  2. openPetition zastrzega sobie prawo do dodawania odpowiednich źródeł w celu lepszej identyfikowalności oraz do redagowania tekstów petycji pod warunkiem, że te edycje służą lepszej czytelności i nie zmieniają istoty petycji.
  3. openPetition zastrzega sobie prawo do usuwania obrazów petycję i filmy w następujących przypadkach::
   • Zdjęcia, które mogą być szokujące dla oglądającego
   • Przemoc i okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt
   • prywatne strzały, które naruszają prywatność
   • są pornograficzne
   • satyryczne przedstawienia
   • Oświadczenia sprzeczne z obawami dotyczącymi petycji
  4. openPetition zastrzega sobie prawo do uzupełniania obrazów petycji, jeśli lepiej ilustrują problem.
 8. Debaty i komentarze użytkownika

  Te warunki korzystania dotyczą komentarzy i debat użytkownika. Bazę do moderacji komentarzy i debat możesz znaleźć w Netykietach.

 9. Język dostosowany do płci

  Widzimy język genderneutralere jako ważny krok w kierunku osiągnięcia równości płci w naszym społeczeństwie.

  Jako platforma, bierzemy go bez względu na formę, w której ludzie są wykorzystywane do komunikowania się ze sobą.

  • Używamy oficjalnych zasad niemieckiej pisowni Dudens
  • Gdzie nie zakłócają przepływ języku nazywamy obu płci poprzez pełną lub skróconą postać pary
  • W stosownych przypadkach używamy naprzemiennie formy męskie i żeńskie.
  • Co teraz, a następnie używamy już ustalone słowa neutralnego płciowo pochodzi rzeczowników w liczbie mnogiej, w formie pasywnej lub bezpośredni adres.
  • W indywidualnych przypadkach używamy bardziej powszechnej formy męskiej lub żeńskiej
  • Treści naszych użytkowników są zachowywane w podanym formularzu

  Będziemy towarzyszyć platformę do zmiany języka w kierunku języka neutralnego płciowo. Nie będziemy naciskać na zmianę i nie starają się zapobiec.

  Dążymy do języka integracyjnego, zwłaszcza poprzez używanie prostego języka.

 10. Zastrzeżenia

  W mało prawdopodobnym przypadku awarii serwisu openPetition lub w przypadku utraty danych, rezygnujesz z odszkodowania za ewentualne szkody.

 11. Zmiany

  openPetition zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania. Wsteczne zastosowanie zmienionych warunków użytkowania jest wykluczone.

Począwszy od grudnia 2020

obecne petycje

pokaż wszystkie petycje

Pomóż nam wzmocnić uczestnictwo obywateli. Chcemy, aby twoja petycja przyciągnęła uwagę i pozostała niezależna.

Wesprzyj teraz