Warunki korzystania

Jesteśmy platformą zmian społecznych i cieszymy się z zaangażowania naszych użytkowników. Zapraszamy wszystkich do pracy nad ich różnymi problemami- wolność wypowiedzi jest zawsze mile widziana. Aby uniknąć wyrządzania szkody innym, istnieją jasne zasady korzystania z platformy.

 1. Nieprawidłowe petycje
  1. Petycje, które naruszają wolny, demokratyczny porządek podstawowy lub chcą go znieść, zostaną zakończone. Petycje wzywające do nienawiści i przemocy lub aprobowania, zaprzeczania lub banalizowania zbrodni narodowego socjalizmu zostaną zakończone. Petycje kwestionujące Ustawę Zasadniczą lub kwestionujące odpowiedzialność karną za podżeganie do nienawiści zostają zakończone. Petycje skierowane przeciwko europejskim konwencjom praw człowieka lub prawu międzynarodowemu zostaną zakończone.
  2. Petycje przeciwko wyrokom sądowym są dopuszczalne tylko wtedy, gdy w ramach zwykłego wymiaru sprawiedliwości wymagane są dalsze środki prawne lub wymagane są przepisy prawne, które uniemożliwiłyby orzecznictwo w sprawie petycji w przyszłości.
  3. Obraźliwe, uwłaczające i dyskryminujące petycje zostaną zakończone i zablokowane. Obejmuje to między innymi zniewagi, poniżenie i dyskryminację osób lub grup osób, które są przypisane do grup lub które identyfikują się zgodnie z jednym lub kilkoma z następujących kryteriów: płeć, wiek, wygląd, pochodzenie, status społeczny, wyznanie, niepełnosprawność, stan cywilny lub orientację seksualną.
  4. Petycje zawierające fałszywe stwierdzenia dotyczące faktów, brakujące źródła lub wprowadzające w błąd pominięcie istotnych faktów będą rozwiązywane. openPetition zastrzega sobie prawo do późniejszego zwracania się o źródła w spornych przypadkach lub do uzupełnienia istotnych faktów.
  5. Petycje, które sądząc z subiektywnego punktu widzenia na temat (zachowania) osób lub grup uwłaczających i powszechnych, zostaną zakończone i zawieszone. Niedopuszczalne są również petycje, w których dokonuje się całościowych przypisań do całych grup ludzi, których nie można udowodnić i które odzwierciedlają tylko ich własną opinię. Dozwolona jest merytoryczna i uzasadniona krytyka osób publicznych lub grup w związku z ich działalnością publiczną.
  6. Petycje, które odnoszą się jedynie do innych petycji i nie określają odrębnych celów niezależnych od tych petycji, zostaną rozwiązane i zawieszone. Dotyczy to również petycji na innych platformach.
  7. Petycje zawierające treści satyryczne zostaną przeniesione do filaru
  8. Petycje z bezpośrednią lub pośrednią reklamą własnych produktów, usług lub stron wygasają. Petycje z bezpośrednią lub pośrednią reklamą dla stron są dozwolone, jeśli strona sama rozpoczęła petycję. Petycje wszczęte przez sympatyków lub członków partii, które zawierają bezpośrednie lub pośrednie reklamy partii, są niedozwolone.
  9. Petycje można składać tylko wtedy, gdy składający petycję zarejestruje się pod swoim pełnym imieniem i nazwiskiem lub w imieniu osoby prawnej, podając pełny adres i aktywnie używany adres e-mail. Adres e-mail zostanie wykorzystany do weryfikacji. Adres może być używany dodatkowo do weryfikacji przez władze publiczne.
  10. Petycje nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. W przypadku korzystania z tekstów, obrazów lub filmów chronionych prawem autorskim składający petycję jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody właściciela praw i wskazanie źródeł.
  11. Publikacja danych osobowych osób niepublicznych jest dozwolone wyłącznie za ich zgodą.
  12. Petycje muszą być napisane w języku lokalnym. Można utworzyć więcej wersji językowych petycji.
  13. Petycje, których treść i / lub roszczenie do pierwotnej petycji zostały zmienione lub rozszerzone z perspektywy czasu, zostaną zablokowane.
  14. Petycje, które stanowią błędne tłumaczenie petycji w oryginalnym języku poprzez różniącą się odpowiednią treścią lub roszczeniem, zostaną anulowane.
 2. Zastrzeżone petycje
  1. Petycje, które nie kierują swoich obaw do konkretnych osób, osób prawnych, organów parlamentarnych lub organizacji politycznych, biznesowych, społecznych lub ogółu społeczeństwa, nie są publicznie notowane.
  2. Petycje, które nie spełniają naszych wymagań jakościowych dla petycji musza zostać zrewidowane przez składającego petycję. Poprawione petycje nie będą publicznie wylistowane
  3. Petycje, które służą wyłącznie interesom składającego petycję, są traktowane jako kwestie indywidualne. Poszczególne wnioski nie są wymienione publicznie.
  4. Petycje o takiej samej treści lub podobnej treści do petycji, które są już rozpatrywane, nie będą umieszczane publicznie, ale nadal można je podpisać. W interesie sprawy pod jedną petycją należy zebrać jak najwięcej podpisów.
  5. Petycje skierowane do adresata, który nie jest w stanie podjąć w jej sprawie decyzji nie będą pojawiać się na liście i zwolennicy będą o tym informowani.
  6. Jeśli dokładność oświadczeń w petycji jest kontrowersyjna lub jeśli oświadczenia nie są wystarczająco uzasadnione, wspierający zostaną powiadomieni, a petycja nie zostanie publicznie wymieniona.
  7. W przypadku lekkich naruszeń naszych warunków korzystania z dozwolonych petycji może zostać przyznany okres 3 dni na usunięcie naruszeń. W tym okresie petycja nie będzie dostępna publicznie
 3. Opłaty użytkownika na openPetition
  1. Petycje są bezpłatne.
  2. Uczestnictwo w petycjach i korzystanie ze wszystkich funkcji na openPetition jest bezpłatne.
 4. Prawa i obowiązki petenta
  1. Składający petycję ma prawo ustalić okres subskrypcji od jednego tygodnia do jednego roku.
  2. Składający petycję ma prawo do zmiany tekstu w okresie subskrypcji, pod warunkiem, że główny cel petycji nie zostanie wypaczony.
  3. Wnioskodawca może wybrać cel zbiórki podpisów, jeśli petycja nie jest skierowana do parlamentu, rządu lub administracji.
  4. Składający petycję musi sprawdzać podpisy online i offline i usuwać te, które można rozpoznać jako nieważne.
  5. Składający petycję zobowiązuje się do niezwłocznego odpowiadania na zapytania czytelników w okresie subskrypcji. Zapytania są przekazywane składającym petycję pocztą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  6. Wnioskodawca zobowiązany jest doręczyć petycję adresatowi niezwłocznie po zakończeniu okresu subskrypcji. 12 miesięcy po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów niezłożone wnioski otrzymują status „nieudane”.
  7. Jeśli odbiorcą jest komisją petycji, openPetition zastrzega sobie prawo petycji do komisji adresowanej, jeśli petycja nie zostanie złożona przez składającego petycję w ciągu 3 miesięcy.
  8. Składający petycję ma prawo i obowiązek nieustannie informować swoich zwolenników o postępach w składaniu wniosku. Prawo do powiadomienia zwolenników jest ograniczone, jeśli wiadomości nie odnoszą się wyraźnie do obaw petycji.
  9. Tworząc petycję za pośrednictwem platformy internetowej openPetition gGmbH, składający petycję upoważnia openPetition do reprezentowania go w ramach jego prawa do petycji, pod warunkiem, że składający petycję sam nie skorzysta z tego prawa. Nie oznacza to, że openPetition gGmbH jest zobowiązana do reprezentowania prawa do składania petycji w każdym przypadku.
  10. Petycje, które nie są dalej rozpatrywane przez składającego petycję, mogą zostać przeniesione z poprzedniego składającego petycję lub z openPetition na nowego składającego petycję.
  11. Składający petycję ma prawo do wcześniejszego zakończenia swojej petycji, jeśli petycja jest nieaktualna lub została dostarczona w inny sposób. Składający petycję zobowiązuje się do poinformowania swoich zwolenników o przyczynie zakończenia petycji.
  12. Składający petycję nie może przekazywać list podpisów i formularzy odbioru nikomu poza adresatem petycji.
  13. Po zakończeniu prac informacyjnych składający petycję jest zobowiązany do zniszczenia wszystkich danych podpisu udostępnionych mu w formie cyfrowej lub drukowanej.
 5. Prawa autorskie
  1. Własne teksty, zdjęcia lub filmy publikowane na openPetition podlegają licencji Creative Commons by-nc-sa. Przyznanie obejmuje wzmiankę o platformie openPetition i nazwisko autora (jeśli jest znany).
  2. Jeśli zwolennik podpisze petycję anonimowo i doda komentarz do swojego podpisu, ta anonimowość musi być szanowana i chroniona. W rezultacie ani openPetition, ani składający petycję nie mają prawa opublikować komentarza związanego z nazwiskiem anonimowego zwolennika.
 6. Transparentność
  1. Opublikowane petycje są trwale przechowywane i można je odzyskać ze względu na możliwość śledzenia procesów politycznych. Wszelkie zmiany w treści petycji są zapisywane i mogą być publicznie odtworzone.
  2. Na żądanie dane osobowe publikowane w tekstach petycji zostaną zanonimizowane.
 7. Zmiany redakcyjne
  1. openPetition zastrzega sobie prawo do usuwania tekstów i linków w petycjach, komentarzach, wpisach w debatach i wpisach na blogach, które odnoszą się do zewnętrznych stron internetowych lub dokumentów. Dotyczy to w szczególności linków do stron lub dokumentów i tekstów, które:
   • naruszać prawa państwowego oraz podstawowych praw i wartości demokratycznych
   • nie są zgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka albo z Prawem Międzynarodowym
   • zawierają obraźliwe i dyskryminujące wypowiedzi wobec osób lub grup osób)
   • nie spełnia naszych wymagań jakościowych
  2. openPetition zastrzega sobie prawo do dodawania odpowiednich źródeł dla lepszej zrozumiałości oraz do redagowania tekstów petycji, pod warunkiem, że te zmiany służą poprawie czytelności i nie zmieniają istoty petycji.
  3. openPetition zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć i filmów z petycji w następujących przypadkach:
   • Zdjęcia, które mogą być szokujące dla oglądającego
   • Przemoc i okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt
   • prywatne nagrania naruszające prywatność
   • są pornograficzne
   • wizerunki satyryczne
   • Oświadczenia sprzeczne z celem petycji
  4. openPetition zastrzega sobie prawo do dodawania obrazów petycji, jeśli lepiej ilustrują problem.
 8. Debaty i komentarze użytkownika

  Te warunki korzystania dotyczą komentarzy i debat użytkownika. Bazę do moderacji komentarzy i debat możesz znaleźć w Netykietach.

 9. Język odpowiedni dla płci

  Uważamy, że język bardziej neutralny pod względem płci jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia równości płci w naszym społeczeństwie.

  Jako platforma bierzemy pod uwagę formę, w jakiej ludzie są przyzwyczajeni do komunikowania się ze sobą.

  • Używamy oficjalnych zasad pisowni Duden
  • Tam, gdzie nie zakłóca toku mowy, odnosimy się do obu płci za pomocą pełnej lub skróconej formy pary
  • W stosownych przypadkach używamy na przemian form męskich i żeńskich.
  • Od czasu do czasu używamy już ustalonych słów neutralnych płciowo, rzeczowników w liczbie mnogiej, formy biernej lub formy bezpośredniej.
  • W pojedynczych przypadkach używamy bardziej powszechnej formy męskiej lub żeńskiej
  • Treści od naszych użytkowników zostaną zachowane w podanej formie

  Jako platforma będziemy towarzyszyć zmianie języka w kierunku języka odpowiedniego dla płci. Nie będziemy wymuszać zmiany, ani nie będziemy starać się jej zapobiec.

  Dążymy do inkluzywnego języka, zwłaszcza poprzez użycie prostego języka.

 10. Zastrzeżenia

  W mało prawdopodobnym przypadku awarii serwisu openPetition lub w przypadku utraty danych, rezygnujesz z odszkodowania za ewentualne szkody.

 11. Zmiany

  openPetition zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania. Wsteczne zastosowanie zmienionych warunków użytkowania jest wykluczone.

Stan: grudzień 2020 r.

Aktualne petycje

zobacz wszystkie petycje

Pomóż nam wzmocnić uczestnictwo obywateli. Chcemy, aby twoja petycja przyciągnęła uwagę i pozostała niezależna.

Wesprzyj teraz