W sprawie zarzutu naruszenia zasad Traktatu UE w związku z reformą sądownictwa w Polsce 

Mateusz Pilich
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję odwołuje się do art. 6 ust. 3 TUE, aby zwrócić uwagę na domniemane naruszanie przez Polskę niepodważalnych zasad stanowiących podstawę systemu obowiązującego w państwach członkowskich UE: praworządności, gwarantowanego prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz, ogólnie, zasady trójpodziału władzy (władzę wykonawczą, władzę ustawodawczą i władzę sądowniczą). W związku z niedawnymi wydarzeniami w Polsce – trwającą reformą sądownictwa, w ramach której na przykład podporządkowuje się sądy powszechne Ministrowi Sprawiedliwości, który jest także Prokuratorem Generalnym – zasady te wydają się być zagrożone. Składający petycję odwołuje się również do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: C-64/16, która, jak przewidziano w art. 19 TUE, powierza również sądom krajowym (oprócz Trybunału Sprawiedliwości UE) odpowiedzialność za zapewnienie kontroli sądowej porządku prawnego Unii, przy jednoczesnym poszanowaniu wykładni i stosowania traktatów UE. Ponadto składający petycję zwraca uwagę na przeprowadzone z mocą wsteczną czystki w Sądzie Najwyższym, skrócenie kadencji Prezesa Sądu Najwyższego wbrew Konstytucji RP oraz naruszanie i nieprzestrzeganie zasady suwerenności sędziów orzekających. Składający petycję wzywa Komisję Europejską do wniesienia skargi przeciwko władzom polskim do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niewypełnieniem zobowiązań w zakresie przestrzegania prawa UE poprzez naruszenie zasad niezależnych sądów i niezależnych sędziów.

Thank you for your support, Mateusz Pilich

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international