Rechtstaatlichkeit

Mateusz Pilich ELi aluslepingu põhimõtete väidetava rikkumise kohta seoses kohtureformiga Poolas 

Mateusz Pilich
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 4 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja viitab Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikele 3 väites, et Poola rikub järgmisi ELi liikmesriikides kehtiva süsteemi aluseks olevaid vaidlustamatuid põhimõtteid: õigusriigi põhimõte, tagatud õigus õiglasele kohtumenetlusele ning võimude lahusus kolmes harus (täidesaatev, seadusandlik ja kohtuvõim). Võttes arvesse Poola hiljutisi arenguid – pooleliolev kohtusüsteemireform, mis näiteks allutab üldkohtud justiitsministrile, kes on samal ajal ka peaprokurör – näib, et need põhimõtted on ohustatud. Petitsiooni esitaja viitab ka Euroopa Kohtu 27. veebruari 2018. aasta otsusele kohtuasjas C-64/16, mis Euroopa Liidu lepingu artiklis 19 sätestatud korra kohaselt annab vastutuse liidu õiguskorra kohtuliku kontrolli tagamise eest liikmesriikide kohtutele (lisaks Euroopa Kohtule), austades ELi aluslepingute tõlgendamist ja kohaldamist. Lisaks sellele juhib petitsiooni esitaja tähelepanu tagasiulatuvatele puhastustele ülemkohtus, ülemkohtu presidendi ametiaja lühendamisele, mis on vastuolus Poola põhiseadusega, ning kohtunike suveräänsuse põhimõtte kuritarvitamist ja eiramist. Petitsiooni esitaja nõuab, et Euroopa Komisjoni esitaks Poola ametiasutuste vastu kaebuse Euroopa Kohtule seoses sellega, et Poola ei pea kinni oma kohustustest järgida ELi õigust, rikkudes kohtute ja kohtunike sõltumatuse põhimõtteid.

Thank you for your support, Mateusz Pilich

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international