Over de vermeende schending van beginselen van de EU-Verdragen in verband met de hervorming van het gerechtelijk stelsel in Polen 

Mateusz Pilich
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener doet onder verwijzing naar artikel 6, lid 3, VEU melding van vermeende schendingen door Polen van onbetwistbare beginselen die de grondslag vormen van het systeem dat in werking is in de EU-lidstaten: de rechtsstaat, het gewaarborgde recht op een eerlijk proces en, in het algemeen, het beginsel van de scheiding van de drie machten (uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht). Gezien de recente ontwikkelingen in Polen – de lopende hervorming van het gerechtelijk stelsel, die er bijvoorbeeld toe leidt dat gewone rechtbanken onder het gezag komen van de minister van Justitie, die tevens algemene openbare aanklager is – lijken deze beginselen daar te worden ondermijnd. Indiener verwijst tevens naar het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 27 februari 2018 in zaak C-64/16, waarin de verantwoordelijkheid voor rechterlijk toezicht op de rechtsorde van de Unie ook bij nationale rechterlijke instanties wordt gelegd (naast het Hof van Justitie van de EU), zoals bepaald in artikel 19, VEU, waarbij de uitlegging en toepassing van de EU-Verdragen moet worden geëerbiedigd. Voorts wijst indiener op de zuiveringen die met terugwerkende kracht zijn doorgevoerd in het hooggerechtshof, de verkorting van de ambtstermijn van de voorzitter van het hooggerechtshof in strijd met de Poolse grondwet, en de misleidende toepassing en niet-naleving van het beginsel van soevereiniteit over de rechters die vonnissen uitspreken. Indiener doet een dringend beroep op de Europese Commissie om bij het Hof van Justitie een klacht in te dienen tegen de Poolse autoriteiten wegens niet-nakoming van hun verplichtingen om het EU-recht na te leven door schending van de beginselen van onafhankelijke rechtbanken en onafhankelijke rechters.

Thank you for your support, Mateusz Pilich

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international