Gesundheit

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 2 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията осъжда високите нива на замърсяване с перфлуороалкилирани съединения (PFAS) във водните маси (водоносни хоризонти), от които понастоящем се черпи водата, предназначена за консумация от човека, на териториите на провинциите Виченца, Верона и Падуа в регион Венето.Той припомня, че с резолюция на Министерския съвет на Италия от 21 март 2018 г. италианското правителство е обявило „извънредно положение“ във връзка с нивата на замърсяване в тези провинции.Освен това той припомня, че през 2017 г. органите на регион Венето са определили строги граници за перфлуороалкилирани вещества и са разпоредили започването на експеримент с цел постигане на „виртуално отсъствие“ на перфлуороалкилирани вещества в веригата на доставка на питейна вода.С оглед на изложените по-горе съображения и в контекста на настоящото преразглеждане на Директива 98/83/ЕО, с което се определят качествените характеристики на водите, предназначени за консумация от човека и приготовление на храни, вносителят на петицията отправя искане, наред с другото, за следните действия:– да насрочи изслушване пред Комитета на представителите на кметовете, които да бъдат назначени по общо споразумение между кметовете на териториите, засегнати от замърсяването с PFAS;– да се поиска новата директива да определи същата граница, както наложена от регион Венето с резолюции № 1590 и № 1591 от 3 октомври 2017 г., и това ограничение да се прилага в целия Европейски съюз или поне държавите членки да запазят правото си за дерогация от разпоредбите на директивата в по-рестриктивен смисъл, като специално внимание се отдели на границите, предвидени за перфлуороалкилирани вещества;– да се поиска намесата на Европейския парламент в подкрепа на „Препоръка“ към италианското правителство за подкрепа на всички необходими инициативи за справяне с този сериозен феномен на замърсяване с PFAS, включително забрана за установяване на нови промишлени предприятия в зоните за черпене на подземни води, както и забрана съществуващите промишлени предприятия да изхвърлят вредни вещества.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international