Gesundheit

Om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren fördömer de höga nivåerna av perfluoroalkylföreningar (PFAS) i vattenytorna (akviferer) som dricksvatten just nu hämtas från på provinserna Vicenzas, Veronas och Paduas territorium i regionen Veneto.Han påminner om att den italienska regeringen genom ministerrådets resolution av den 21 mars 2018 förklarade ”undantagstillstånd” avseende föroreningsnivåerna i dessa provinser.Han påminner också om att regionen Veneto år 2017 upprättade stränga gränsvärden för perfluoroalkylämnen och beslöt att inleda ett experiment som syftade till att uppnå nästintill ”nolltolerans” för perfluoroalkylämnen i dricksvattenförsörjningen.Med beaktande av ovanstående överväganden och mot bakgrund av den pågående översynen av direktiv 98/83/EG, som fastslår kvalitetsegenskaperna för dricksvatten och vatten för livsmedelsändamål, uppmanar framställaren bland annat till följande åtgärder:– Schemalägga en utfrågning i kommittén av en representant från borgmästarna som utses genom gemensam överenskommelse mellan borgmästarna i de territorier som påverkas av PFAS-föroreningen.– Begära att det nya direktivet inrättar samma gränsvärde som tillämpas i regionen Veneto genom resolutionerna nr 1590 och nr 1591 av den 3 oktober 2017. Samma gränsvärde bör tillämpas i hela Europeiska unionen eller, om så inte är fallet, bör medlemsstaterna ha befogenhet att avvika från bestämmelserna i direktivet i restriktiv bemärkelse, med särskild hänvisning till gränsvärdena för perfluoroalkylämnen.– Begära att Europaparlamentet ingriper till stöd för en rekommendation till den italienska regeringen till stöd för alla nödvändiga initiativ i syfte att hantera den allvarliga frågan om PFAS-föroreningar, inbegripet ett förbud för nya industrier att etablera sig i de områden som grundvatten hämtas från samt ett förbud för befintliga industrier att släppa ut förorenande ämnen.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international