Gesundheit

O návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície kritizuje vysoké úrovne kontaminácie perfluóralkylových zlúčenín v podzemných vodách (vodonosné vrstvy), z ktorých sa v súčasnosti získava voda určená na ľudskú spotrebu na území provincií Vicenza, Verona a Padova a v regióne Veneto.Pripomína, že talianska vláda vyhlásila uznesením Rady ministrov z 21. marca 2018 stav núdze, pokiaľ ide o úrovne kontaminácie v týchto provinciách.Ďalej pripomína, že v roku 2017 stanovil región Veneto prísne obmedzenia pre perfluóralkylové látky a nariadil začiatok vykonávania pokusov, ktorého cieľom bolo zabezpečiť takmer úplnú absenciu perfluóralkylových látok v dodávateľskom reťazci pitnej vody.Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v kontexte súčasnej revízie smernice 98/83/ES, v ktorej sa stanovujú kvalitatívne vlastnosti vody určenej na ľudskú spotrebu a prípravu potravín, žiada predkladateľ okrem iného prijatie týchto opatrení:˜– naplánovať vypočutie pred výborom zástupcu starostov, ktorý bude vymenovaný na základe spoločnej dohody medzi starostami území postihnutých znečistením z perfluóralkylových zlúčenín;– požiadať, aby nová smernica stanovovala rovnaké obmedzenie, ktoré uložil región Veneto uzneseniami č. 1590 a 1591 z 3. októbra 2017, a aby sa toto obmedzenie uplatňovalo v celej Európskej únii alebo aspoň aby si členské štáty ponechali právo odchýliť sa od ustanovení smernice vo viac obmedzujúcom zmysle, najmä pokiaľ ide o obmedzenia stanovené v nej a týkajúce sa perfluóralkylových látok;– požiadať Európsky parlament, aby zasiahol na podporu „odporúčania“ talianskej vláde, aby podporovala všetky potrebné iniciatívy na zvládnutie tohto závažného javu kontaminácie z perfluóralkylových zlúčenín vrátane zákazu zakladania nových priemyselných podnikov v zónach podzemných vôd, ako aj zákazu vypúšťania znečisťujúcich látok, ktorý platí pre existujúce priemyselné podniky.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international