Хоризонтално приложима разпоредба, която дефинира значението на брака и семейството в правото на ЕС: бракът е съюз между жена и мъж, а семейството се основава на брака и/или потомствеността.

Reason

Все по-засиленото фрагментиране на понятията за „семейство“ и „брак“ представлява проблем за ЕС. В законодателството на ЕС се срещат и двата термина, но значението им е все по-неясно, а в различни директиви на ЕС се дават различни определения. Настоящата инициатива предлага да се разреши този проблем, като се възприеме валидно за целия ЕС определение на двата термина, което да е съвместимо със законодателството на всички държави членки. В съответствие с член 9 от Хартата на основните права тя зачита напълно правомощията на всяка държава членка да приема законодателство в областта на брака и семейството.

Thank you for your support, Petent from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.