Μαμά, μπαμπάς και παιδιά - Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την προστασία του γάμου και της οικογένειας

Petitioner not public
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2015
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Οριζόντια εφαρμοστέος κανονισμός που θα ορίζει την έννοια του γάμου και της οικογένειας στο δίκαιο της ΕΕ: ο γάμος είναι η ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας, και η οικογένεια βασίζεται στο γάμο και/ή στους απογόνους. Ο αυξανόμενος κατακερματισμός των εννοιών της «οικογένειας» και του «γάμου» δημιουργεί πρόβλημα στην ΕΕ. Η νομοθεσία της ΕΕ αναφέρεται σε αμφότερους τους όρους, ωστόσο η έννοιά τους είναι ολοένα πιο ασαφής, και υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί στις διάφορες Οδηγίες της ΕΕ. Η πρωτοβουλία προτείνει τη διόρθωση της κατάστασης με την υιοθέτηση ενός ορισμού των δύο όρων σε επίπεδο ΕΕ , που να είναι συμβατός με τη νομοθεσία όλων των κρατών μελών. Σε συμφωνία με το Άρθρο 9 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους να νομοθετεί σε ζητήματα γάμου και οικογένειας.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now