Horyzontalnie stosowane Rozporządzenie precyzujące znaczenia małżeństwa i rodziny w prawie UE: małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, a rodzina jest oparta jest oparta na małżeństwie i/lub pokrewieństwie.

Reason

Postępująca fragmentacja pojęć „rodzina” i „małżeństwo” stanowi problem dla UE. Legislacja UE odwołuje się do obu terminów, ich znaczenie jednak jest coraz bardziej nieostre, a dyrektywy unijne stosują rozbieżne definicje. Inicjatywa ta proponuje rozwiązanie owego problemu przez przyjęcie jednej, obejmującej całą UE, definicji obu pojęć zgodnej z ustawodawstwem wszystkich krajów członkowskich UE. Inicjatywa jest w pełni zgodna z art. 9 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, warantując Państwom Członkowskim kompetencję do pełnego regulowania kwestii związanych z małżeństwem i rodziną.

Thank you for your support, Edit Frivaldszky from EU
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.