Umwelt

относно предполагаемо нарушаване на законодателството на ЕС в областта на замърсяването на въздуха, причинено от промишлени инсталации 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
29 Supporters 29 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията се оплаква, като твърди че в Република България не се спазва европейското законодателство относно защитата на човешкото здраве от вредни химически емисии и миризми, изпускани от производствени инсталации. Тя се позовава на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и на Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. Вносителката на петицията твърди, че в град Русе производственото съоръжение на едно дружество работи по начин, при който денонощно се отделят миризми и се вреди на населението. Тя твърди също така, че отговорните органи в Република България отказват да задължат дружеството да спазва европейското законодателство.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international