Të drejtat e qytetarit

VI UPPMANAR EU-kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att stärka regionernas ställning

Peticioni drejtohet tek
Europeiska kommissionen
13 mbështetësit 13 në Bashkimi Evropian
0% nga 1.000.000 për kuorumin
  1. Filluar 20.07.2021
  2. Mbledhja akoma > 3 muaj
  3. Nënshtrim
  4. Dialog me marrësin
  5. Vendim
Unë bie ndakort me ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave personave. Kërkuesi mund të shikojë Emri dhe vendi dhe përcjellë këtë informacion tek marrësi. unë mund të dorëheq miratimin tim në çdo kohë

VI NOTERAR att EU:s basregioner har olika politisk status. Vissa regioner har starka och omfattande lagstiftningsbefogenheter, andra är begränsade till specifika områden inom den offentliga sektorn, medan andra EU-regioner är byråkratiska konstruktioner utan reella demokratiska lagstiftningsbefogenheter.

VI NOTERAR att tron ​​på statsbaserad demokrati minskar bland alla åldersgrupper - många medborgare verkar ha tappat tron på politiken.

VI NOTERAR att rådande bristen på gemensamma regler bland medlemsstaterna för nominering och val av ledamöter till Europeiska Regionkommittén orsakar ojämlik status mellan kommitténs ledamöter.

VI NOTERAR att medlemsstaterna har tillåtits tolkningsrätt till ARTIKEL 3b om subsidiaritet i Fördraget om den Europeiska unionen. Därför tillämpas subsidiaritetsprincipen i EU-sammanhang främst mellan EU och medlemsstaten.

VI NOTERAR att i fördraget om Europeiska unionen står: HAR FÖRESATT SIG att fortsätta processen för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

arsye

VI UPPMANAR Europeiska kommissionen att stärka regionernas ställning i EU-systemet och vidta nödvändiga åtgärder, i samarbete med medlemsstaterna, för att utvidga subsidiaritetsprincipen i ARTIKEL 3b i Europeiska unionens fördrag till att specifikt inkludera regioner och lokala politiska organ som föreslås i ingressen till Fördraget "där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen".

Starkare och mer aktiva regioner är Europas framtid. Begreppet Regionernas Europa, som beskrivs mera detaljerat på webbsidan, kan gynna alla parter - EU, medlemsstaterna, regionerna samt ge lokala beslutsorgan och enskilda medborgare ett djupare inflytande över politiken.

Besök webbsidan "Europas regioner - en nödvändighet"

Ju faleminderit shumë për mbështetjen tuaj , Göran Hansson nga Marieholm
Pyetje për iniciatorin

Kjo kërkesë është përkthyer në gjuhët vijuese

Versioni i ri i gjuhës

Asnjë PRO argument ende.

Asnjë argument CONTRA akoma.

Mjetet për përhapjen e peticionit.

A keni faqen tuaj të internetit, një blog apo një portal të tërë në internet? Bëhuni një avokat dhe shumëfish për këtë kërkesë. Ne kemi banderolat, widget dhe API (ndërfaqen) për tu futur në faqet tuaja.

Shenjë widget për faqen tuaj të internetit

API (ndërfaqe)

/petition/online/vi-uppmanar-eu-kommissionen-att-vidta-noedvaendiga-atgaerder-foer-att-staerka-regionernas-staellning/votes
Përshkrim
Numri i nënshkrimeve në openPetition dhe nëse është e aplikueshme faqe e jashtme
Metoda HTTP
GET
Format e kthimit
JSON

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International