Derechos civiles

VI UPPMANAR EU-kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att stärka regionernas ställning

Petición a.
Europeiska kommissionen
13 Firmantes 13 En. Unión Europea
0% de 1.000.000 de quorum
  1. Iniciado 20/07/2021
  2. Collección de firmas hasta > 3 meses
  3. Sumisión.
  4. Diálogo con destinatario
  5. Decisión

VI NOTERAR att EU:s basregioner har olika politisk status. Vissa regioner har starka och omfattande lagstiftningsbefogenheter, andra är begränsade till specifika områden inom den offentliga sektorn, medan andra EU-regioner är byråkratiska konstruktioner utan reella demokratiska lagstiftningsbefogenheter.

VI NOTERAR att tron ​​på statsbaserad demokrati minskar bland alla åldersgrupper - många medborgare verkar ha tappat tron på politiken.

VI NOTERAR att rådande bristen på gemensamma regler bland medlemsstaterna för nominering och val av ledamöter till Europeiska Regionkommittén orsakar ojämlik status mellan kommitténs ledamöter.

VI NOTERAR att medlemsstaterna har tillåtits tolkningsrätt till ARTIKEL 3b om subsidiaritet i Fördraget om den Europeiska unionen. Därför tillämpas subsidiaritetsprincipen i EU-sammanhang främst mellan EU och medlemsstaten.

VI NOTERAR att i fördraget om Europeiska unionen står: HAR FÖRESATT SIG att fortsätta processen för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Razones.

VI UPPMANAR Europeiska kommissionen att stärka regionernas ställning i EU-systemet och vidta nödvändiga åtgärder, i samarbete med medlemsstaterna, för att utvidga subsidiaritetsprincipen i ARTIKEL 3b i Europeiska unionens fördrag till att specifikt inkludera regioner och lokala politiska organ som föreslås i ingressen till Fördraget "där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen".

Starkare och mer aktiva regioner är Europas framtid. Begreppet Regionernas Europa, som beskrivs mera detaljerat på webbsidan, kan gynna alla parter - EU, medlemsstaterna, regionerna samt ge lokala beslutsorgan och enskilda medborgare ett djupare inflytande över politiken.

Besök webbsidan "Europas regioner - en nödvändighet"

Gracias por su ayuda, Göran Hansson De. Marieholm
Pregunta el iniciador

Esta petición ha sido traducida a los siguientes idiomas.

Nueva versión en otro idioma

Todavía no hay un argumento PRO.

Todavía no hay un argumento CONTRA.

Instrumentos para difundir la petición

Tiene su propia página de web, un blog o un portal entero? Vuélvese defensor y multiplicador de esta iniciativa! Tenemos banderas, widgets y API (interfaz) para integrar en sus páginas.

Widget de firmas en su propia página

API (interfaz)

/petition/online/vi-uppmanar-eu-kommissionen-att-vidta-noedvaendiga-atgaerder-foer-att-staerka-regionernas-staellning/votes
Descripción de la petición
Cantidad de firmas en openPetition y, cuando proceda, páginas externas
Método HTTP
GET
Formato de devolución
JSON

Ayuda a fortalecer la participación ciudadana. Queremos que sus inquietudes se escuchen sin dejar de ser independientes.

Promocione ahora.

openPetition internacional