Гражданские права

VI UPPMANAR EU-kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att stärka regionernas ställning

Петиция адресована к
Europeiska kommissionen
17 сторонники 17 через Европейский союз
Сбор закончен
  1. Начат июля 2021
  2. Сбор закончен
  3. Подготовить подачу
  4. Диалог с получателем
  5. Решение

VI NOTERAR att EU:s basregioner har olika politisk status. Vissa regioner har starka och omfattande lagstiftningsbefogenheter, andra är begränsade till specifika områden inom den offentliga sektorn, medan andra EU-regioner är byråkratiska konstruktioner utan reella demokratiska lagstiftningsbefogenheter.

VI NOTERAR att tron ​​på statsbaserad demokrati minskar bland alla åldersgrupper - många medborgare verkar ha tappat tron på politiken.

VI NOTERAR att rådande bristen på gemensamma regler bland medlemsstaterna för nominering och val av ledamöter till Europeiska Regionkommittén orsakar ojämlik status mellan kommitténs ledamöter.

VI NOTERAR att medlemsstaterna har tillåtits tolkningsrätt till ARTIKEL 3b om subsidiaritet i Fördraget om den Europeiska unionen. Därför tillämpas subsidiaritetsprincipen i EU-sammanhang främst mellan EU och medlemsstaten.

VI NOTERAR att i fördraget om Europeiska unionen står: HAR FÖRESATT SIG att fortsätta processen för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

основания

VI UPPMANAR Europeiska kommissionen att stärka regionernas ställning i EU-systemet och vidta nödvändiga åtgärder, i samarbete med medlemsstaterna, för att utvidga subsidiaritetsprincipen i ARTIKEL 3b i Europeiska unionens fördrag till att specifikt inkludera regioner och lokala politiska organ som föreslås i ingressen till Fördraget "där besluten fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med subsidiaritetsprincipen".

Starkare och mer aktiva regioner är Europas framtid. Begreppet Regionernas Europa, som beskrivs mera detaljerat på webbsidan, kan gynna alla parter - EU, medlemsstaterna, regionerna samt ge lokala beslutsorgan och enskilda medborgare ett djupare inflytande över politiken.

Besök webbsidan "Europas regioner - en nödvändighet"

Спасибо вам за поддержку, Göran Hansson из Marieholm
Вопрос к инициатору

Эта петиция была переведена на следующие языки

Пока нет аргумента за.

Пока нет аргумента против.

Помогите укрепить гражданское участие. Мы хотим, чтобы ваши проблемы были услышаны, оставаясь независимыми.

Пожертвовать сейчас