Изявления на парламентите

openPetition внася съответните петиции в парламентите.

Петиции, коитоopenPetition кворум се изпращат на избраните представители на компетентния парламент с искане за становище.


Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега