Umwelt

På vegne af den interkommunale komité for livskvalitet i Dosolo, om strengere grænseværdier for formaldehyd i henhold til REACH-forordningen og erstatning heraf i træpladeindustrien 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
104 Supporters 104 in European Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren, som tager sit udgangspunkt i ændringen af klassificeringen af formaldehyd som et kræftfremkaldende stof fra "mistænkt" til "formodet eller kendt" (med virkning fra den 1. januar 2016 i henhold til forordning (EU) nr. 605/2014), slår alarm på vegne af beboerne i provinsen Mantua (Lombardiet), hvor hun hævder, at mere end 12 % af al formaldehyd i Europa produceres (4 115 000 ton pr. år). Dette stof anvendes især af den lokale kemiske industri til fremstilling af træfiberplader, og i løbet af denne proces udledes der store mængder formaldehyd i atmosfæren. Ifølge resultaterne af epidemiologiske undersøgelser foretaget af den lokale sundhedsmyndighed i Mantua (2012) lider børn, som bor i nærheden af anlæggene, af sygdomme i luftvejene og er mere udsatte for genotoksiske skader med ændringer af deres DNA, hvilket kan forårsage kræft. I strid med kravet om, at udledninger af formaldehyd og NO2 skal reduceres, hvilket blev fastslået i den integrerede miljøtilladelse, som blev fornyet for kemivirksomheden Pomponesco SPA i 2012, har provinsen Mantua tilladt en produktionsstigning med en stigning i udledninger til følge og en forøgelse af risikoen for eksplosions- og brandulykker. Andrageren nævner i denne forbindelse en række bekymrende hændelser (eksplosioner, røgskyer, nedfald af gult støv), hvoraf den seneste fandt sted (den 20. juli 2017) på den pågældende virksomhed og anses for at have skadet arbejdstagerne og forvoldt synlige skader på bygninger på grund af en eksplosion med følger svarende til virkningerne af et jordskælv. Med hensyn til denne sidste hændelse verserer der en straffesag. Til sidst fremsætter andrageren en række anmodninger, idet hun gør opmærksom på, at formaldehyd, som bl.a. anvendes i træproduktionskæden, har en bred vifte af anvendelser som en bestanddel af termohærdende harpiks, kosmetik, rengøringsmidler, lægemidler og vacciner, opløsningsmidler og maling osv.: 1) indførelsen af strengere grænser for emissioner til luft i overensstemmelse med de bedste tilgængelige teknikker (BAT) ved fremstillingen af træbaserede plader på grundlag af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2119 af 20. november 2015, 2) nedsættelse af de individuelle eksponeringsgrænser for formaldehyd indtil den fuldstændige udskiftning heraf senest den 31. december 2019, 3) medtagelse af disse forebyggende foranstaltninger også i afgørelse (EU) 2016/902 (BAT-konklusioner i forbindelse med spildevands- og luftrensning og styringssystemer i den kemiske sektor), 4) optagelse af formaldehyd i bilag XIV til forordning nr. 1907/2006 (REACH) om stoffer, der kræver godkendelse som carcinogene, persistente og bioakkumulerende, 5) anvendelse af alternativer til formaldehyd i fremstillingen af træplader.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international